Gebruiker:Cadfaell/Noors Nynorsk

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Noors (Bokmål) Nynorsk Nederlands Duits
blåfrossen blåfrosen blauw van de kou blaugefroren
blåfjær blåfjør gewone vleugeltjesbloem Gewöhnliche Kreuzblume
hvorfor korfor waarom warum
hvorledes korleis hoe wie
hvorfor kvifor hoe wie
hun ho zij sie
litologi litologi lithologie Lithologie
en ein
ei
één ein
ett eitt één eins
enehersker eineherskar alleenheerser Alleinherrscher
sjuende sjuande zevende
zeefde (7de)
siebte (7.)
åttende åttande achtste (8de) achte (8.)
niende niande negende (9de) neunte (9.)
tiende tiande tiende (10de) zehnte (10.)
trettende trettande dertiende (13de) dreizehnte (13.)
enten anten
(enten)
of entweder
hverken
verken
korkje noch weder
hverken
verken
verken noch weder
fjortende fjortande veertiende (14de) vierzehnte (14.)
femtende femtende vijftiende (15de) fünfzehnte (15.)
sekstende sekstande zestiende (16de) sechzehnte (16.)
syttende syttande zeventiende (17de) siebzehnte (17.)
attende attande achttiende (18de) achtzehnte (18.)
nittende nittande negentiende (19de) neunzehnte (19.)
tjuende tjuande twintigste (20de) zwanzigste (20.)
trettiende trettiande dertigste (30de) dreißigste (30.)
førtiende førtiande veertigste (40de) vierzigste (40.)
femtiende femtiande vijftigste (50de) fünfzigste (50.)
sekstiende sekstiande zestigste (60de) sechzigste (60.)
syttiende syttiande zeventigste (70de) siebzigste (70.)
åttiende åttiande tachtigste (80de) achtzigste (80.)
nittiende nittiande negentigste (90de) neunzigste (90.)
hopper hoppar springer
springster
Springer
Springerin
høyde høgde hoogte Höhe
kurv
korg
korg mand Korb
søster syster zus Schwester
svigerinne versyster schoonzuster Schwägerin
sønn son zoon Sohn
stesønn steson stiefzoon Stiefsohn
stedatter stedotter stiefdochter Stieftochter
steforeldre steforeldre stiefouders Stiefeltern
svigersønn svigerson schoonzoon Schwiegersohn
svigerdatter svigerdotter schoondochter Schwiegertochter
søsken sysken broer en zus Geschwister
værsønn verson schoonzoon Schwiegersohn
værdotter verdotter schoondochter Schwiegertochter
værforeldre verforeldre schoonouders Schwiegereltern
sykdom sjukdom aandoening
ziekte
Krankheit
morgen morgon morgen
ochtend
Morgen
i morgen i morgon morgen morgen
aften aftan avond Abend
aften eftan avond Abend
i aften i efta vanavond heute Abend
være vere zijn sein
salg selje verkoop Verkauf
nødblink naudblink noodsignaal Notsignal
skudd skot schot Schuss
vann
vatn
vatn water Wasser
opphold opphald verblijf Aufenthalt
fengselopphold fengselopphald gevangenisverblijf Gefängnisaufenthalt
fengslende fengslande boeiend fesselnd
lørdag laurdag zaterdag Samstag
Sonnabend
ikke ikkje niet nicht
røyke røykje roken rauchen
forstander forstandar bestuurder Vorsteher
kirke kyrkje kerk Kirche
klosterkirke klosterkyrkje kloosterkerk Klosterkirche
abbor åbor baars Barsch
vei veg weg Weg
lærer lærar leraar Lehrer
tømme taum bedwang Zaum
holde halde houden halten
tøyle tøyme beteugelen zügeln
legge leggje leggen legen
middelalder
mellomalder
mellomalder Middeleeuwen Mittelalter
Norge Noreg Noorwegen Norwegen
fortelling forteljing verhaal Erzählung
fortelle fortelje vertellen erzählen
hjerte hjarte hart Herz
mer meir meer mehr
begge båe beide beide
brystholder brysthaldar bustehouder Büstenhalter
holder haldar houder Halter
grønn grøn groen grün
rød raud rood rot
klær klede kleding Kleidung
bokser boksar bokser Boxer
lær lêr leer Leder
lærjakke lêrjakke leren jas Lederjacke
forargelse forarging ontstemming Verärgerung
hellig heilag heilig heilig
kilde
kjelde
kjelde bron Quelle
hode hovud hoofd Kopf
Haupt
askeblond oskeblond asblond aschblond
løk lauk look
prei
Lauch
Porree
uten utan zonder ohne
fra frå vanaf ab
Østerrike Austerrike Oostenrijk Österreich
melk mjølk melk Milch
yndig yndefull leuk anmutig
vennlig venleg vriendelijk freundlich
hull hol gat Loch
øye auga
auge
oog Auge
øyekirurgi augekirurgi oogchirurgie Augenchirurgie
avstandsmåler avstandsmælar
avstandsmålar
afstandsmeter Abstandsmesser
flertall fleirtal meervoud Plural
Mehrzahl
entall eintal enkelvoud Singular
Einzahl
drøvtygger drøvtyggjar herkauwer Wiederkäuer
fraråde avråde afraden abraten
baker bakar bakker Bäcker
brygge bryggje brouwen brauen
begynnelse søking begin Anfang
Beginn
sted stad plaats Ort
Platz
Stelle
gjerningssted gjerningsstad plaats van de misdaad Tatort
badested badestad badplaats Badeort
Badeplatz
Badestelle
svømme symje zwemmen schwimmen
svømmehall
badehus
symjehall
badehus
binnenbad
zwembad
Hallenbad
Schwimmbad
svette sveitte zweten schwitzen
svette sveitte zweet Schweiß
svettebad sveittebad zweetbad Schwitzbad
blomst blomster bloem Blume
i god behold i god behald behouden wohlbehalten
spillefilm spelefilm speelfilm Spielfilm
afghaner afghanar
afghan
Afghaan
Afghaanse
Afghane
Afghanerin
armener armenar Armeen
Armeniër
Armeense
Armenier
Armenierin
armenier armeniar Armeen
Armeniër
Armeense
Armenier
Armenierin
aserbajdsjaner aserbajdsjanar Azeri
Azerbeidzjaan
Azerbeidzjaanse
Aserbaidschaner
Aserbaidschanerin
basker baskar Bask Baske
oppdragsgiver oppdragsgjevar
oppdragsgivar
opdrachtgever Auftraggeber
sikkerhet sikring veiligheid Sicherheit
skygge skugge schaduw Schatten
skyggeside skuggeside schaduwkant Schattenseite
gren
grein
grein tak Ast
sidegren
sidegrein
sidegrein zijlijn Seitenlinie
enhet eining eenheid Einheit
ild eld vuur Feuer
ildvåpen eldvåpen vuurwapen Feuerwaffe
gi gje
gjeve
gi
geven geben
lue
loge
loge laaien lodern
ifølge ifølgje volgens gemäß
laut
ravn ramn raaf Rabe
egennavn særnamn eigennaam Eigenname
sommer sommar zomer Sommer
sommerfugl sommarfugl vlinder Schmetterling
se sjå kijken sehen
virkelig verkeleg werkelijk wirklich
glemsk
glømsk
gløymsk vergeetachtig vergesslich
hedensk heidensk heidens heidnisch
hjelpepleier hjelpepleiar zorgassistent
zorgassistente
Krankenpflegehelfer
Krankenpflegehelferin
elsker elskar liefhebber Liebhaber
samler samlar verzamelaar Sammler
bokelsker bokelskar boekenliefhebber Bücherliebhaber
Buchliebhaber
boksamler boksamlar boekenverzamelaar Büchersammler
vanskelig vanskeleg moeilijk schwierig
gjemme gøyme verbergen verstecken
kjærlighet kjærleik liefde Liebe
hersker herskar heerser Herrscher
keiser keisar keizer Kaiser
sette opp setje opp opstellen aufstellen
sette setje zetten
stellen
setzen
stellen
fortelle fortelje vertellen erzählen
øyeblikk augeblink
augneblink
ogenblik Augenblick
gjerningsøyeblikk gjerningsaugeblink ogenblik van de misdaad Tatzeitpunkt
gjøre gjere maken machen
offentlig offentleg publiek öffentlich
offentliggjøre offentleggjere publiceren veröffentlichen
utenlandsk utanlandsk utalandsk buitenlands ausländisch
økning
øking
auke
auking
auke
toename Wachstum
pepper pepar peper Pfeffer
værvarsel vêrvarsling weersvoorspelling Wettervorhersage
østlig austleg oostelijk östlich
sørlig sørleg zuidelijk südlich
vestlig vestleg westelijk westlich
nordlig nordleg noordelijk nördlich
maler målar schilder Maler
kunstner kunstnar kunstenaar Künstler
håndverker handverkar handwerksman Handwerker
snekker snikkar timmerman Zimmermann
kunstmaler kunstmålar kunstschilder Kunstmaler
landskapsmaler landskapsmålar landschapschilder Landschaftsmaler
maleratelier målaratelier schildersatelier Maleratelier
portrettmaler portrettmålar portretschilder Portraitmaler
husmaler husmålar huisschilder Hausmaler
malermester målarmeister meester-schilder Malermeister
malerfarge målarfarge schildersverf Malerfarbe
redskap reiskap gereedschap Werkzeug
Gerät
syk
sjuk
sjuk ziek krank
sykehus sjukehus ziekenhuis Krankenhaus
universitetssykehus universitetssjukehus universiteitsziekenhuis Universitätskrankenhaus
kosmetiker kosmetikar schoonheidsspecialist
schoonheidsspecialiste
Kosmetiker
Kosmetikerin
eier eigar bezitter
eigenaar
Besitzer
Eigentümer
speler spelar speler Spieler
tegner teiknar tekenaar Zeichner
flammesluker flammeslukar vuurvreter Feuerschlucker
attakk åtak aanval Attacke
verdensmesterskap verdsmeisterskap wereldkampioenschap Weltmeisterschaft
hetebølge hetebølgje hittegolf Hitzewelle
pakistaner pakistanar Pakistaan
Pakistaanse
Pakistaner
Pakistanerin
inder indar Indiër
Indiase
Inder
Inderin
kineser kinesar Chinees
Chinese
Chinese
Chinesin
undersøke undersøkje nakijken untersuchen
chilipepper chilipepar chilipeper Chilischote
avverge avverje afweren abwehren
røyker
røker
røykjar
røykar (bijvorm)
roker Raucher
advare åtvare waarschuwen warnen