monere/vervoeging

Uit WikiWoordenboek
vervoeging van het Latijnse werkwoord monēre
Indicativus
Praesens Imperfectum Futurum simplex
actief passief actief passief actief passief
ego moneō ego moneor ego monēbam ego monēbar ego monēbō ego monēbor
monēs monēris monēbās monēbāris monēbis monēberis
is, ea, id monet is, ea, id monētur is, ea, id monēbat is, ea, id monēbātur is, ea, id monēbit is, ea, id monēbitur
nōs monēmus nōs monēmur nōs monēbāmus nōs monēbāmur nōs monēbimus nōs monēbimur
vōs monētis vōs monēminī vōs monēbātis vōs monēbāminī vōs monēbitis vōs monēbiminī
eī/iī, eae, ea monent eī/iī, eae, ea monentur eī/iī, eae, ea monēbant eī/iī, eae, ea monēbantur eī/iī, eae, ea monēbunt eī/iī, eae, ea monēbuntur
Perfectum Plusquamperfectum Futurum exactum
actief passief actief passief actief passief
ego monuī ego monitus, -a, -um sum ego monueram ego monitus, -a, -um eram ego monuerō ego monitus, -a, -um erō
monuistī monitus, -a, -um es monuerās monitus, -a, -um erās monueris us, -a, -um eris
is, ea, id monuit is, ea, id monitus, -a, -um est is, ea, id monuerat is, ea, id monitus, -a, -um erat is, ea, id monuerit is, ea, id monitus, -a, -um erit
nōs monuimus nōs monitī, -ae, -a sumus nōs monuerāmus nōs monitī, -ae, -a erāmus nōs monuerimus nōs monitī, -ae, -a erimus
vōs monuistis vōs monitī, -ae, -a estis vōs monuerātis vōs monitī, -ae, -a erātis vōs monueritis vōs monitī, -ae, -a eritis
eī/iī, eae, ea monuērunt eī/iī, eae, ea monitī, -ae, -a sunt eī/iī, eae, ea monuerant eī/iī, eae, ea monitī, -ae, -a erant eī/iī, eae, ea monuerint eī/iī, eae, ea monitī, -ae, -a erunt
Subiunctivus
Praesens Imperfectum
actief passief actief passief
ego moneam ego monear ego monērem ego monērer
moneās moneāris monērēs monērēris
is, ea, id moneat is, ea, id moneātur is, ea, id monēret is, ea, id monērētur
nōs moneāmus nōs moneāmur nōs monērēmus nōs monērēmur
vōs moneātis vōs moneāminī vōs monērētis vōs monērēminī
eī/iī, eae, ea moneant eī/iī, eae, ea moneantur eī/iī, eae, ea monērent eī/iī, eae, ea monērentur
Perfectum Plusquamperfectum
actief passief actief passief
ego monuerim ego monitus, -a, -um sim ego monuissem ego monitus, -a, -um essem
monuerīs monitus, -a, -um sīs monuissēs monitus, -a, -um essēs
is, ea, id monuerit is, ea, id monitus, -a, -um sit is, ea, id monuisset is, ea, id monitus, -a, -um esset
nōs monuerīmus nōs monitī, -ae, -a sīmus nōs monuissēmus nōs monitī, -ae, -a essēmus
vōs monuerītis vōs monitī, -ae, -a sītis vōs monuissētis vōs monitī, -ae, -a essētis
eī/iī, eae, ea monuerint eī/iī, eae, ea monitī, -ae, -a sint eī/iī, eae, ea monuissent eī/iī, eae, ea monitī, -ae, -a essent
Imperativus
Praesens Futurum
actief passief actief passief
2e pers. enk. monē 2e pers. enk. monēre 2e pers. enk. monētō 2e pers. enk. monētor
3e pers. enk. monētō 3e pers. enk. monētor
2e pers. mv. monēte 2e pers. mv. monēmini 2e pers. mv. monētōte
3e pers. mv. monentō 3e pers. mv. monentor
Infinitivus
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief passief actief passief
monēre monērī monuisse monitum, -am, -um esse monitūrum, -am, -um esse monitum īrī
Participium
Praesens Perfectum Futurum
actief passief actief
monēns, -ntis monitus, -a, -um monitūrus, -a, -um
Gerundium Gerundivum Supinum
monēndum, -a monēndus, -a, -um monitum, monitū