WikiWoordenboek:Deense uitspraak

Uit WikiWoordenboek

Op WikiWoordenboek hanteren we een vergemakkelijkte uitspraaksysteem in het geval van de Deense taal. Deze systeem wijkt op een paar punten af van het IPA. Hieronder staan de voornamelijkheden vermeld.

Medeklinkers
WikiW IPA Schrijfwijze Voorbeeld WikiW Voorbeeld IPA Vertaling
m m mod [ˈmoˀð] [ˈmoðˀ] moed
n n node [ˈnoːðə] [ˈnoːðə] notitie
ŋ ŋ lang [ˈlɑˀŋ] [ˈlɑŋˀ] lang
b bog [ˈbɔˀw] [ˈb̥ɔʊ̯ˀ] boek
p pol [ˈpoˀl] [ˈpʰoːˀl] paal
d dåb [ˈdɔˀb] [ˈd̥ɔːˀb̥] doop
t tak [ˈtɑɡ] [ˈtˢɑɡ̊] dank je
ɡ ɡ̊ god [ˈgoðˀ] [ˈɡ̊oðˀ] goed
k kone [ˈkoːnə] [ˈkʰoːnə] vrouw
f f fod [ˈfoˀð] [ˈfoðˀ] voet
s s sod [ˈsoˀð] [ˈsoðˀ] roet
ɕ ɕ Sjælland [ˈɕɛˌlanˀ] [ˈɕɛˌlanˀ] Zeeland
h h hat [ˈhad] [ˈhad̥] hoed
v ʋ våd [ˈvɔˀð] [ˈʋɔðˀ] nat
w ʊ̯ hav [ˈhɑw] [ˈhɑʊ̯] zee
ð ð øde [ˈøːðə] [ˈøːðə] verlaten
j j jord [ˈjoˀɐ̯] [ˈjoɐ̯ˀ] aarde
j ɪ̯ vej [ˈvɑjˀ] [ˈʋɑɪ̯ˀ] weg
ʁ ʁ rød [ˈʁœðˀ] [ˈʁœðˀ] rood
ɐ̯ ɐ̯ hør [ˈhɶɐ̯] [ˈhøɐ̯ˀ] horen
l l lov [ˈlɒw] [ˈlɒʊ̯] wet
Klinkers
WikiW IPA Schrijfwijze Voorbeeld WikiW Voorbeeld IPA Vertaling
ɑ ɑ tak [ˈtɑɡ] [ˈtˢɑɡ̊] dank je
ɑ ɑː barn [ˈbɑˀn] [ˈbɑːˀn] kind
a a kat [ˈkad] [ˈkʰad̥] kat
ε æ frisk [ˈfʁεsɡ] [ˈfʁæsɡ̊] vers
æː æː gade [ˈɡæːðə] [ˈɡ̊æːðə] straat
ε ɛ ven [ˈvεn] [ˈvɛn] vriend
ɛ ɛː hæl [ˈhɛˀl] [ˈhɛːˀl] hiel
e e fed [ˈfeð] [ˈfeð] vet
e e̝ː hel [ˈheˀl] [ˈhe̝ːˀl] heel
i i tisse [ˈtisə] [ˈtˢisə] plasje
i si [ˈsiˀ] [ˈsiːˀ] zeef
o o flod [ˈfloˀð] [ˈfloðˀ] rivier
kone [ˈkoːnə] [ˈkʰoːnə] vrouw
ɔ ɔ ost [ˈɔsd] [ˈɔsd̥] kaas
ɔː ɔː måle [ˈmɔːlə] [ˈmɔːlə] meten
u u ud [ˈuðˀ] [ˈuðˀ] uit
hule [ˈhuːlə] [ˈhuːlə] grot
ø ø nød [ˈnøˀð] [ˈnøðˀ] noot
øː øː løber [ˈløːbʌ] [ˈløːb̥ɐ] renner
œ œ bønne [ˈbœnə]) [ˈb̥œnə]) boon
œː œː afgrøde [ˈɑwɡʁœːðə] [ˈaʊ̯ɡʁœːðə] gewas
ɶ ɶ tør [ˈtɶˀɐ̯]) [ˈtˢɶɐ̯ˀ]) droog
ɶ ɶː fyrre [ˈfɶɐ̯ʌ] [ˈfɶːɐ] veertig
y y tyk [ˈtyɡ] [ˈtˢyɡ̊] dik
synlig [ˈsyːnli] [ˈsyːnli] zichtbaar
ʌ ʌ ånd [ˈʌnˀ] [ˈʌnˀ] geest
ɒ ɒ og [ˈɒw] [ˈɒw] en
ɒ ɒː i går [iˈɡɒˀ] [iˈɡɒːˀ] gisteren
stød
ˀ ˀ ti [ˈtiˀ] [ˈtiːˀ] tien
onbeklemtoond
ə ə hoppe [ˈhʌbə] [ˈhʌb̥ə] springen
ʌ ɐ løber [ˈløːbʌ] [ˈløːb̥ɐ] renner
ɪ kage [ˈkæːjə] [ˈkʰæːɪ] koek
ʊ mave [ˈmæːvə] [ˈmæːʊ] maag

Bronnen[bewerken]