WikiWoordenboek:Lijst van Perzische woorden

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze tabel is overgenomen van de Perzische wiktionary en bevat de duizend meestgebruikte woorden gerangschikt naar frequentie.

Positie Woord Frequentie
1 که 881
2 می 831
3 رو 818
4 من 755
5 تو 730
6 یه 648
7 به 595
8 و 585
9 از 548
10 این 492
11 اون 475
12 ژ 427
13 نه 318
14 با 292
15 چی 285
16 در 273
17 باشه 253
18 نمی 251
19 کنم 250
20 باید 223
21 خیلی 207
22 هم 204
23 اینجا 203
24 اوه 202
25 کن 200
26 ما 184
27 ی 176
28 فکر 165
29 ها 165
30 بود 162
31 فقط 162
32 برای 161
33 آره 154
34 دارم 148
35 خوب 146
36 شده 140
37 کنی 138
38 تا 131
39 چیزی 129
40 همه 125
41 دیگه 124
42 داری 121
43 نیست 120
44 اما 120
45 شما 115
46 کار 115
47 کردم 114
48 داره 110
49 هی 107
50 چه 106
51 سلام 106
52 چرا 105
53 خونه 100
54 حالا 97
55 منو 94
56 اگه 93
57 دوست 91
58 چیه 90
59 ای 89
60 کنه 88
61 خب 87
62 مامان 87
63 ولی 84
64 خواهش 83
65 بیرون 83
66 بیا 83
67 یا 83
68 است 81
69 خوبه 80
70 هیچ 80
71 پس 80
72 بچه 79
73 حرف 78
74 الان 78
75 ې 75
76 بله 75
77 بده 72
78 مرد 72
79 بهش 70
80 بهم 68
81 سیندی 67
82 بهت 66
83 ببین 66
84 مثل 66
85 هر 66
86 عزیزم 66
87 میشه 66
88 لعنتی 65
89 چیز 65
90 درست 64
91 کردی 64
92 وقتی 63
93 درباره 63
94 خدایا 63
95 میکنم 62
96 برو 62
97 هستی 62
98 آنا 61
99 دونم 60
100 تونم 59
101 شد 59
102 درسته 59
103 بودم 59
104 روز 59
105 هست 59
106 کرد 58
107 اونجا 57
108 واقعا 57
109 شاید 56
110 کی 55
111 خدای 54
112 چون 54
113 های 53
114 شروع 53
115 وقت 53
116 بعد 53
117 دست 52
118 خوام 51
119 او 51
120 پیدا 51
121 باش 51
122 ماشین 50
123 شو 49
124 همین 49
125 بریم 49
126 دونی 48
127 زندگی 48
128 میخوام 48
129 سه 48
130 میتونی 47
131 هنوز 47
132 برم 46
133 ام 46
134 توی 45
135 دوباره 45
136 اونها 45
137 بازی 44
138 هستم 44
139 کرده 44
140 اه 44
141 جان 43
142 میدونم 43
143 کنیم 42
144 جورج 42
145 را 41
146 میاد 41
147 سر 41
148 تونی 41
149 کمک 41
150 یک 41
151 میخوای 40
152 دو 40
153 کجا 40
154 صدای 40
155 خانم 39
156 نیستم 39
157 روی 39
158 سعی 39
159 میدونی 38
160 باشی 38
161 بدم 38
162 حالت 37
163 امروز 37
164 کردن 37
165 مورد 37
166 بگم 37
167 انجام 37
168 پسر 37
169 همیشه 36
170 ببخشید 36
171 منم 36
172 گفت 36
173 بگو 36
174 تام 36
175 تمام 36
176 کسی 36
177 لطفا 35
178 اتفاقی 35
179 پدر 35
180 اینکه 35
181 حتی 35
182 یکی 35
183 پیش 34
184 نگاه 34
185 گوش 34
186 بی 34
187 بذار 33
188 جف 33
189 دقیقه 33
190 م 33
191 ممنون 33
192 بابا 33
193 ڡ 33
194 خاطر 33
195 اونا 33
196 زود 33
197 تنها 33
198 چیکار 32
199 نداره 32
200 بشه 32
201 یعنی 32
202 اونو 32
203 داریم 32
204 قربان 32
205 کودی 32
206 بدی 32
207 اینو 32
208 هیچی 32
209 چطور 31
210 ببینم 31
211 نیکول 31
212 زنده 31
213 داشتم 30
214 آماده 30
215 بر 30
216 بیگانه 30
217 گفتم 30
218 نکن 30
219 نظر 30
220 جیک 29
221 اینه 29
222 دی 29
223 نمیدونم 29
224 صبر 29
225 صحبت 29
226 برندا 29
227 عالیه 29
228 کارن 29
229 زنگ 29
230 ساعت 29
231 میرم 28
232 فردا 28
233 آقای 28
234 تموم 28
235 ا 28
236 واسه 28
237 میکنه 28
238 بوده 28
239 امشب 28
240 چند 28
241 ات 28
242 ست 28
243 خوش 28
244 میتونم 27
245 داشت 27
246 خدا 27
247 خودت 27
248 کاری 27
249 میدم 27
250 بکنم 27
251 مسابقه 27
252 متاسفم 27
253 امتحان 27
254 بالا 27
255 باز 27
256 دارن 26
257 نفر 26
258 کجاست 26
259 بزنم 26
260 چکار 26
261 داشته 26
262 اند 26
263 بزن 25
264 مرده 25
265 پی 25
266 بیاد 25
267 کنید 25
268 آخ 25
269 دختر 25
270 باشم 25
271 چطوری 25
272 شب 25
273 نیستی 24
274 قول 24
275 دیوونه 24
276 کمکم 24
277 باهاش 24
278 نگران 24
279 اگر 24
280 نمیتونم 24
281 رایان 24
282 مرگ 24
283 بسیار 24
284 آماندا 24
285 بزرگ 23
286 وایسا 23
287 بسیارخوب 23
288 شه 23
289 خوای 23
290 بری 23
291 افتاده 23
292 سال 23
293 جس 23
294 احتیاج 23
295 دقیقا 23
296 نوار 23
297 جای 23
298 میکنی 23
299 دکتر 23
300 قرار 23
301 بخاطر 23
302 شدم 22
303 شدی 22
304 هستند 22
305 البته 22
306 اولین 22
307 داد 22
308 اتفاق 22
309 گم 22
310 ازش 22
311 بزار 21
312 خداحافظ 21
313 بیشتر 21
314 عوضی 21
315 اتاق 21
316 برام 21
317 کنن 21
318 میخواد 21
319 بعدش 21
320 دادم 21
321 برات 21
322 داده 21
323 دار 21
324 الو 20
325 بهتره 20
326 زمان 20
327 اینها 20
328 بین 20
329 بدون 20
330 گفتی 20
331 دوستت 20
332 بار 20
333 افتاد 20
334 دنبال 20
335 بودی 20
336 زیادی 20
337 شلیک 20
338 آدم 20
339 منظورت 20
340 اش 20
341 مدرسه 20
342 خودش 20
343 چهار 19
344 خودشه 19
345 راه 19
346 حتما 19
347 اجازه 19
348 پایین 19
349 تلفن 19
350 دادی 19
351 دیدم 19
352 کم 19
353 خفه 19
354 رفته 19
355 نباش 19
356 تونه 19
357 مردم 19
358 خوبی 19
359 لحظه 19
360 بهتر 19
361 خبر 18
362 پشت 18
363 ت 18
364 بکش 18
365 بشم 18
366 حق 18
367 انتخاب 18
368 میگم 18
369 هری 18
370 هان 18
371 مال 18
372 رئیس 18
373 طرف 18
374 کنار 18
375 ازت 18
376 کاملا 18
377 لعنت 18
378 مرسی 18
379 زیاد 18
380 بمون 17
381 لین 17
382 حال 17
383 گرفتی 17
384 قبلا 17
385 خواستم 17
386 استفاده 17
387 خارج 17
388 اومدی 17
389 اینا 17
390 میام 17
391 تغییر 17
392 کارو 17
393 باور 17
394 اول 17
395 میری 17
396 میریم 17
397 پسرت 17
398 ندارم 17
399 نداری 17
400 بکن 17
401 هفته 17
402 بشی 17
403 نیس 17
404 زیر 17
405 کل 17
406 آخرین 17
407 منه 16
408 خواهی 16
409 نیاز 16
410 جایی 16
411 سفم 16
412 قبل 16
413 جمهور 16
414 نبود 16
415 مسیح 16
416 بیای 16
417 کلید 16
418 گرفته 16
419 لازم 16
420 بکنه 16
421 چطوره 16
422 راجع 16
423 همش 16
424 متا 16
425 گرفتم 16
426 مدت 16
427 تمومه 16
428 ممکنه 15
429 فرار 15
430 فرصت 15
431 فریاد 15
432 کلمن 15
433 چقدر 15
434 احمق 15
435 بسه 15
436 زمین 15
437 مطمئنم 15
438 آنها 15
439 بیدار 15
440 خودم 15
441 مهم 15
442 وجود 15
443 خوشحالم 15
444 وقتیکه 15
445 یاد 15
446 بینی 15
447 انجامش 15
448 سوار 15
449 باهات 15
450 شدن 15
451 دم 15
452 عالی 15
453 نگه 14
454 مامانت 14
455 نمیخوام 14
456 نمیشه 14
457 بیار 14
458 هستیم 14
459 میگی 14
460 توئه 14
461 احساس 14
462 مشکل 14
463 زن 14
464 مطمئن 14
465 ء 14
466 ده 14
467 اومده 14
468 کس 14
469 ک 14
470 جا 14
471 منظورم 14
472 لایی 14
473 میگه 14
474 کنند 14
475 سو 14
476 لازمه 14
477 اینکارو 14
478 فشار 14
479 اشتباه 14
480 ازدواج 14
481 ب 14
482 کمی 14
483 خواب 14
484 کمکت 14
485 بره 14
486 سی 14
487 حمله 14
488 صبح 14
489 شکست 14
490 کوچولو 14
491 همون 13
492 مواظب 13
493 اومدم 13
494 موفق 13
495 ایسون 13
496 بعضی 13
497 بدیم 13
498 یالا 13
499 کارت 13
500 احتمالا 13
501 خواهد 13
502 شهر 13
503 پلیس 13
504 بکنی 13
505 نجات 13
506 بگی 13
507 راشل 13
508 آتش 13
509 اهمیت 13
510 میبینی 13
511 نیروی 13
512 خوبیه 13
513 وای 13
514 اینجاست 13
515 شوخی 13
516 مادرت 13
517 کدوم 13
518 ش 13
519 بزنی 13
520 خانواده 13
521 ساده 13
522 جدید 13
523 اونجاست 13
524 کردیم 13
525 نکردم 13
526 آروم 13
527 بلی 12
528 هیچوقت 12
529 بگمونم 12
530 نباید 12
531 سرت 12
532 شبیه 12
533 انگلیسی 12
534 مجبور 12
535 چیزیه 12
536 نداریم 12
537 گیر 12
538 گی 12
539 همینطور 12
540 درک 12
541 خود 12
542 اسلحه 12
543 واقعی 12
544 بگیری 12
545 زنی 12
546 یارو 12
547 نصف 12
548 بس 12
549 ثانیه 12
550 عیسی 12
551 دیده 12
552 خواد 12
553 زلزله 12
554 میان 12
555 تقریبا 12
556 غیر 12
557 فاحشه 12
558 عوض 12
559 باعث 12
560 دریایی 12
561 فراموش 12
562 جدا 12
563 عقب 12
564 سری 12
565 جلو 12
566 عجیب 12
567 کننده 12
568 پسرم 12
569 بدن 11
570 بد 11
571 نیگاه 11
572 نکنم 11
573 آسیب 11
574 بدونم 11
575 براش 11
576 کشته 11
577 امیدوارم 11
578 آقا 11
579 بگیر 11
580 کیه 11
581 آلیسون 11
582 کنین 11
583 وانت 11
584 بزنیم 11
585 بگیرم 11
586 بسته 11
587 هفت 11
588 جی 11
589 زودباش 11
590 فهمی 11
591 فهمیدی 11
592 حقیقت 11
593 قوانین 11
594 گروه 11
595 خراب 11
596 مادر 11
597 غذا 11
598 تنبیه 11
599 جدی 11
600 هرگز 11
601 تکون 11
602 تنهایی 11
603 موضوع 11
604 لباس 11
605 د 11
606 دیر 11
607 ر 11
608 افته 11
609 رد 11
610 رفت 11
611 زده 11
612 ایوان 11
613 شماره 11
614 ممنونم 11
615 شنیدم 11
616 استیسی 11
617 صورت 11
618 طوری 11
619 اینجوری 11
620 خواهشا 11
621 زدن 11
622 بودن 11
623 بیام 11
624 آهای 11
625 تلویزیون 11
626 ببخشین 11
627 پسره 11
628 بودیم 11
629 نفس 11
630 نشون 11
631 نقشه 11
632 میخواستم 11
633 تریسی 11
634 آن 11
635 پیداش 11
636 میدی 11
637 میرسه 11
638 بلند 10
639 دفعه 10
640 واقع 10
641 راک 10
642 زدم 10
643 ۍ 10
644 سیاه 10
645 بخوام 10
646 بهترین 10
647 شماها 10
648 داخل 10
649 ه 10
650 دیدی 10
651 حرکت 10
652 تست 10
653 ترک 10
654 مهمه 10
655 میتونه 10
656 مردی 10
657 میره 10
658 بگیره 10
659 بیمارستان 10
660 گذشته 10
661 نزار 10
662 ویدیویی 10
663 پول 10
664 میزنم 10
665 ن 10
666 ناپدید 10
667 پائین 10
668 مگه 10
669 بیتس 10
670 افسر 10
671 ایم 10
672 باشیم 10
673 ازم 10
674 اینجام 10
675 همدیگه 9
676 دنیا 9
677 آه 9
678 ساکت 9
679 اینم 9
680 میوکی 9
681 نمیتونی 9
682 نوریس 9
683 هام 9
684 آخر 9
685 هرکسی 9
686 بعدا 9
687 رده 9
688 کشت 9
689 تحت 9
690 جواب 9
691 میدیم 9
692 بودند 9
693 داستان 9
694 جو 9
695 دوستش 9
696 آزاد 9
697 انتقام 9
698 بینمت 9
699 چیزهای 9
700 زنم 9
701 میکردم 9
702 علاقه 9
703 وسیله 9
704 تس 9
705 عروسی 9
706 رانندگی 9
707 دور 9
708 میکرد 9
709 راننده 9
710 میای 9
711 همتون 9
712 ایا 9
713 میکنن 9
714 دیوانه 9
715 ردی 9
716 خونواده 9
717 بتونی 9
718 نگو 9
719 سمت 9
720 بابابزرگ 9
721 درد 9
722 تعجب 9
723 اصلا 9
724 اردک 9
725 فهمم 9
726 زندگیت 9
727 هنوزم 9
728 سرم 9
729 قاتل 9
730 تمومش 9
731 نزن 9
732 برید 9
733 زندگیم 9
734 اینطوری 9
735 تونستی 9
736 شان 9
737 اعتماد 9
738 اومدن 9
739 تصمیم 9
740 لیسی 9
741 موش 9
742 یوکو 9
743 خسته 9
744 تنگ 9
745 برنامه 9
746 یادم 9
747 دیشب 9
748 کلی 8
749 براندا 8
750 بهشون 8
751 توش 8
752 ترسناک 8
753 دیروز 8
754 دونستم 8
755 مون 8
756 اینطور 8
757 ندونستن 8
758 احمقانه 8
759 برگرد 8
760 میارم 8
761 خبره 8
762 نگهداری 8
763 نگاش 8
764 یال 8
765 دستش 8
766 یادت 8
767 ارواح 8
768 بشید 8
769 بشین 8
770 دنبالم 8
771 تشکر 8
772 ظاهرا 8
773 ادامه 8
774 قراره 8
775 انسان 8
776 حس 8
777 عمو 8
778 حرامزاده 8
779 دوتا 8
780 متوجه 8
781 متوقف 8
782 چیزهایی 8
783 نکرده 8
784 قتل 8
785 شانس 8
786 سکس 8
787 شون 8
788 ببری 8
789 میز 8
790 باشن 8
791 جنیفر 8
792 آب 8
793 پلیسها 8
794 رفتن 8
795 جنگ 8
796 سینه 8
797 میده 8
798 رفتار 8
799 اینجایی 8
800 سخت 8
801 اسمت 8
802 تون 8
803 جسی 8
804 راهه 8
805 دادن 8
806 کلاس 8
807 مسخره 8
808 اسمش 8
809 بخوای 8
810 شدید 8
811 جلوی 8
812 کجایی 8
813 صحنه 8
814 ووی 8
815 بتونه 8
816 خوشحال 8
817 سریع 8
818 سفید 8
819 هرزه 8
820 واسا 8
821 ولش 8
822 جون 8
823 تازه 8
824 ببینی 8
825 همینجا 8
826 ذرت 8
827 باهام 8
828 راست 8
829 میشم 8
830 تیکه 8
831 باقی 7
832 ژاپنی 7
833 ماشینم 7
834 دلت 7
835 درمورد 7
836 بفهمم 7
837 کایاکو 7
838 فرشته 7
839 وقتشه 7
840 مادرش 7
841 معنی 7
842 غریبه 7
843 فرق 7
844 سختی 7
845 جز 7
846 پیام 7
847 اسمم 7
848 ڿ 7
849 همینه 7
850 واو 7
851 تونیم 7
852 همونجا 7
853 بزنه 7
854 جاده 7
855 کلوپ 7
856 ظاهر 7
857 نمیکنی 7
858 بلوز 7
859 شوهر 7
860 شکر 7
861 بمونه 7
862 جور 7
863 رابی 7
864 طبقه 7
865 رپ 7
866 ذره 7
867 چیزایی 7
868 هایی 7
869 میگن 7
870 ساله 7
871 بکشه 7
872 بوگدی 7
873 چاه 7
874 توضیح 7
875 اینکار 7
876 صدا 7
877 تر 7
878 شیطانی 7
879 تریش 7
880 شدیم 7
881 ماه 7
882 میاره 7
883 نمیخوای 7
884 همچین 7
885 پایان 7
886 آورده 7
887 اف 7
888 مسئول 7
889 شغل 7
890 هستید 7
891 متغیر 7
892 کنترل 7
893 نمیشم 7
894 حاضری 7
895 مزخرفه 7
896 وحشتناکه 7
897 کردند 7
898 تحمل 7
899 عجیبه 7
900 چیزها 7
901 بینم 7
902 وجه 7
903 روش 7
904 هاتون 7
905 خواهرت 7
906 گلوله 7
907 قلب 7
908 اونم 7
909 بدین 7
910 دارند 7
911 اونقدر 7
912 بخش 7
913 داشتی 7
914 گه 7
915 برد 7
916 اینقدر 7
917 گفته 7
918 تمرین 7
919 قوی 7
920 قبول 7
921 برنده 7
922 دختره 7
923 لخت 7
924 چشم 6
925 توسط 6
926 دید 6
927 ترایتون 6
928 خواستی 6
929 نکنین 6
930 وارد 6
931 داشتن 6
932 تقصیر 6
933 خواهم 6
934 کشی 6
935 هیجان 6
936 وسط 6
937 شیطان 6
938 شیرینی 6
939 شیر 6
940 شی 6
941 دیگر 6
942 انگیزه 6
943 کوجی 6
944 حدس 6
945 قصد 6
946 دخترم 6
947 عصبانی 6
948 حالش 6
949 عشق 6
950 موبایل 6
951 قضیه 6
952 قطار 6
953 عجیبی 6
954 متیو 6
955 کنسل 6
956 توپ 6
957 نکردی 6
958 ریم 6
959 بیاری 6
960 کمتر 6
961 هستن 6
962 انگار 6
963 دبیرستان 6
964 زنه 6
965 زنها 6
966 چک 6
967 آزادی 6
968 ترسیدی 6
969 زامبی 6
970 دایره 6
971 توجه 6
972 زار 6
973 خیال 6
974 رسید 6
975 رسیده 6
976 میتونیم 6
977 زد 6
978 مشکلی 6
979 بالاخره 6
980 همشون 6
981 میدونه 6
982 بحث 6
983 معذرت 6
984 باشید 6
985 بجنب 6
986 گایجین 6
987 سوال 6
988 بخوابی 6
989 اتاقم 6
990 کارآگاه 6
991 وقته 6
992 سراغ 6
993 آشنا 6
994 اجرا 6
995 پیغام 6
996 تله 6
997 تماس 6
998 گزارش 6
999 هه 6
1000 میخوان 6