WikiWoordenboek:Lijst van Engelse woorden/o

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
 1. -o- interfix
 2. O&S init.
 3. O' prefix
 4. o'clock phrase
 5. O'Dare pn.
 6. O'Reilly pn.
 7. o's n.
 8. O's n.
 9. o/b/o init.

  oa

 10. oaf n.
 11. oafish adj.
 12. oafishly v.
 13. oafishness n.
 14. Oahu pn.
 15. oak n. adj.
 16. oak apple n.
 17. oak gall n.
 18. oak tag n.
 19. oak tree n.
 20. oak-leaved n.
 21. oak-tag n.
 22. oaken adj.
 23. oakleaf adj.
 24. Oakley pn.
 25. oaktag n.
 26. oakum n.
 27. OAP n.
 28. oar blade n.
 29. oarlock n.
 30. oars n.
 31. oarsman n.
 32. oarswoman n.
 33. oases n.
 34. oasis n.
 35. oast n.
 36. oast house n.
 37. oat grass n.
 38. oatcake n.
 39. oaten adj.
 40. oater n.
 41. oaters n.
 42. oath n. v.
 43. oath-ring n.
 44. oathable adj.
 45. oathbound adj.
 46. oathbreaker n.
 47. oatmeal n. adj.
 48. oatmeal drink n.
 49. oats n.
 50. OAX abbr.
 51. Oaxaca pn.
 52. Oaxacan adj.

  ob

 53. Ob pn.
 54. ob-gyn n.
 55. OB-GYN n.
 56. Oba. abbr.
 57. Obad. abbr.
 58. Obadiah pn.
 59. obambulate v.
 60. obb abbr.
 61. obconic adj.
 62. obconical adj.
 63. obdeltoid adj.
 64. obdormition n.
 65. obdt abbr.
 66. obduracy n.
 67. obdurate adj.
 68. obdurately v.
 69. obdurateness n.
 70. OBE init.
 71. obeah n.
 72. obeah doctor n.
 73. Obed pn.
 74. obedience n.
 75. obediency n.
 76. obedient adj.
 77. obedientiary n.
 78. obediently v.
 79. obeisance n.
 80. obeisant adj.
 81. obelise v.
 82. obelisk n.
 83. Obelix pn.
 84. obelize v.
 85. obelus v.
 86. Oberon pn.
 87. obesity n.
 88. obesogenic adj.
 89. obey v.
 90. obfuscate v.
 91. obfuscation n.
 92. obfuscatory adj.
 93. obit n.
 94. obiter adj.
 95. obiter dictum n.
 96. obituarist n.
 97. obituary n. adj.
 98. object n. v.
 99. object code n.
 100. object lesson n.
 101. object pronoun n.
 102. object space n.
 103. object-control adj.
 104. object-oriented adj.
 105. object-oriented programming n.
 106. objecthood n.
 107. objectification n.
 108. objectified adj.
 109. objectify v.
 110. objectionable adj.
 111. objectionably v.
 112. objective case n.
 113. objective function n.
 114. objectively v.
 115. objectiveness n.
 116. objectivism n.
 117. objectivist adj. n.
 118. objectivity n.
 119. objector n.
 120. objet d'art n.
 121. objet trouvé n.
 122. objurgate v.
 123. objurgation n.
 124. oblate n. adj.
 125. oblation n.
 126. Oblation pn.
 127. oblational adj.
 128. oblatory adj.
 129. oblatum n. adj.
 130. obligate v. adj.
 131. obligate carnivore n.
 132. obligated adj.
 133. obligation n.
 134. obligatorily v.
 135. obligatory adj.
 136. obliged adj.
 137. obliging adj.
 138. obligingly v.
 139. obligingness n.
 140. oblique adj. n. v.
 141. oblique angle n.
 142. oblique arch n.
 143. oblique bridge n.
 144. oblique case n.
 145. oblique circle n.
 146. oblique fire n.
 147. oblique flank n.
 148. oblique line n.
 149. oblique motion n.
 150. oblique muscle n.
 151. oblique narration n.
 152. oblique planes n.
 153. oblique sailing n.
 154. oblique speech n.
 155. oblique sphere n.
 156. oblique step n.
 157. oblique system of coordinates n.
 158. oblique-swimming triplefin n.
 159. obliquely v.
 160. obliqueness n.
 161. obliques n.
 162. obliquity n.
 163. obliquus abbr.
 164. obliterate v.
 165. obliteration n.
 166. oblivion n.
 167. oblivious adj.
 168. obliviously v.
 169. obliviousness n.
 170. oblong adj. n.
 171. obloquy n.
 172. oblyrate adj.
 173. obnounce v.
 174. obnoxious adj.
 175. obnoxiously v.
 176. obnoxiousness n.
 177. obnubilation n.
 178. oboist n.
 179. obolus n.
 180. obon n.
 181. OBP acronym
 182. obpandurate adj.
 183. obreniform adj.
 184. obround n. adj.
 185. Obs abbr.
 186. obsagittate adj.
 187. obscenely v.
 188. obscenity n.
 189. obscurantism n.
 190. obscurantist n.
 191. obscurely v.
 192. obscureness n.
 193. obscurification n.
 194. obscurity n.
 195. obsecrate v.
 196. obsequies n.
 197. obsequious adj.
 198. obsequiously v.
 199. obsequiousness n.
 200. obsequy n.
 201. observable adj. n.
 202. observably v.
 203. observance n.
 204. observantly v.
 205. observation n.
 206. observation deck n.
 207. observational adj.
 208. observations n.
 209. observator n.
 210. observatory n.
 211. obsess v.
 212. obsessed adj.
 213. obsession n.
 214. obsessional adj.
 215. obsessive adj.
 216. obsessive-compulsive adj.
 217. obsessive-compulsive disorder n.
 218. obsessively v.
 219. obsessiveness n.
 220. obsidian n. adj.
 221. obsidional adj.
 222. obsolesce v.
 223. obsolescence n.
 224. obsolescent adj.
 225. obsolescently v.
 226. obsoleted v.
 227. obstetric adj.
 228. obstetrical adj.
 229. obstetrician n.
 230. obstetrics n.
 231. obstinacy n.
 232. obstinance n.
 233. obstinancy n.
 234. obstinant adj.
 235. obstinate adj.
 236. obstinately v.
 237. obstinateness n.
 238. obstipation n.
 239. obstreperous adj.
 240. obstreperously v.
 241. obstreperousness n.
 242. obstruct v.
 243. obstructing the field adj.
 244. obstructionism n.
 245. obstructionist n.
 246. obstructive adj.
 247. obstructively v.
 248. obstructiveness n.
 249. obstruent n.
 250. obtain v.
 251. obtainable adj.
 252. obtainer n.
 253. obtaineth v.
 254. obtainment n.
 255. obtect adj.
 256. obtention n.
 257. obtrude v.
 258. obtrusion n.
 259. obtrusive adj.
 260. obtrusively v.
 261. obtrusiveness n.
 262. obtund v.
 263. obtunded adj.
 264. obtundent n.
 265. obtunder n.
 266. obtuse triangle n.
 267. obtuse-angled adj.
 268. obtusely v.
 269. obtusely umbonate adj.
 270. obtuseness n.
 271. obtusifoliol n.
 272. obverse adj. n.
 273. obviate v.
 274. obviation n.
 275. obviative n. adj.
 276. obvious adj.
 277. obviously v.
 278. obviousness n.
 279. Obwalden pn.
 280. obzocky adj.

  oc

 281. -ock suffix
 282. O Canada pn.
 283. Oc abbr.
 284. OC init.
 285. ocarina n.
 286. OCAW pn.
 287. occaecation n.
 288. Occam's razor n.
 289. occasional adj.
 290. occasional table n.
 291. occasionally v.
 292. occasionate v.
 293. Occidental pn.
 294. occidentotropism n.
 295. occiduous adj.
 296. occipital adj.
 297. occipital bone n.
 298. occipital lobe n.
 299. occiput n.
 300. occision n.
 301. Occitan pn.
 302. occluded adj.
 303. occluded front n.
 304. occluder n.
 305. occlusal adj.
 306. occlusion n.
 307. occlusion body n.
 308. occlusive adj. n.
 309. occlusive ileus n.
 310. occlusometer n.
 311. occult n. v. adj.
 312. occultation n.
 313. occultism n.
 314. occultist n.
 315. occupancy n.
 316. occupation n.
 317. occupational adj.
 318. occupational name n.
 319. occupationally v.
 320. occupied adj.
 321. occupier n.
 322. occupy v.
 323. occur v.
 324. occuring v.
 325. occurrence n.
 326. occurrents n.
 327. occurring n. adj.
 328. OCD init.
 329. ocean n.
 330. Ocean pn.
 331. ocean current n.
 332. ocean liner n.
 333. ocean-going adj.
 334. oceanfront adj. n.
 335. oceangoing adj.
 336. Oceanian adj.
 337. oceanic adj.
 338. Oceanic adj.
 339. oceanic trench n.
 340. Oceanid pn.
 341. oceanodromous adj.
 342. oceanographer n.
 343. oceanographic adj.
 344. oceanography n.
 345. oceanology n.
 346. oceans n.
 347. Oceanus pn.
 348. oceanward v. adj.
 349. ocellated adj.
 350. ocellated crake n.
 351. ocellus n.
 352. ocher n.
 353. ochlarchy n.
 354. ochlocracy n.
 355. ochlophobia n.
 356. ochophobia n.
 357. ochraceous adj.
 358. ochratoxin n.
 359. ochre n. adj.
 360. Ocicat n.
 361. OCONUS acronym
 362. OCPD init.
 363. OCR init.
 364. OCS init.
 365. oct abbr.
 366. oct- prefix
 367. octa n.
 368. octa- prefix
 369. octabasic adj.
 370. octacosane n.
 371. octad n.
 372. octadecamer n.
 373. octadecameric adj.
 374. octadecanoic acid n.
 375. octadic adj.
 376. octagon n.
 377. octagonal adj.
 378. octahedral adj.
 379. octahedron n.
 380. octahydrate n.
 381. octal n. adj.
 382. octamer n.
 383. octameric adj.
 384. octameter n.
 385. octan adj.
 386. octane n.
 387. octane number n.
 388. octanoic acid n.
 389. octanol n.
 390. octanose n.
 391. octanoyl n.
 392. Octans pn.
 393. octant n.
 394. octaoxide n.
 395. octarchy n.
 396. octaroon n.
 397. octavalent adj.
 398. octave n.
 399. octene n.
 400. octet rule n.
 401. octic adj. n.
 402. octillion num.
 403. octillionth adj. n.
 404. octitol n.
 405. octium n.
 406. octo- prefix
 407. octobass n.
 408. October surprise n.
 409. octodecillion n.
 410. octodecimo n.
 411. octogenarian n. adj.
 412. octology n.
 413. octomino n.
 414. octonary adj. n.
 415. octonion n.
 416. octopamine n.
 417. octophobia n.
 418. octoploid adj. n.
 419. octopoid adj.
 420. octopole n.
 421. octopyranose n.
 422. octoroon n.
 423. octose n.
 424. octostyle adj.
 425. octosyllabic adj.
 426. octothorpe n.
 427. octoxide n.
 428. octuple adj.
 429. octuplet n.
 430. octyl n.
 431. octyne n.
 432. ocular micrometer n.
 433. oculist n.
 434. oculogyric adj.

  od

 435. -ode suffix
 436. odalisque n.
 437. ODC init.
 438. odd adj.
 439. odd and curious adj.
 440. odd function n.
 441. odd job n.
 442. odd lot n.
 443. odd one out n.
 444. odd-pinnate adj.
 445. oddball n.
 446. oddity n.
 447. oddly adj.
 448. oddment n.
 449. oddments n.
 450. oddness n.
 451. Oddo-Harkins rule n.
 452. odds n.
 453. odds and ends n.
 454. odds-on adj.
 455. odelet n.
 456. odeon n.
 457. Odessa pn.
 458. odeum n.
 459. ODF init.
 460. ODI init.
 461. odinism n.
 462. Odinist n.
 463. odious adj.
 464. odiously v.
 465. odiousness n.
 466. odist n.
 467. odium theologicum n.
 468. odometer n.
 469. odometry n.
 470. odonatology n.
 471. odontalgia n.
 472. odontogenic adj.
 473. odorant n. adj.
 474. odored adj.
 475. odoriferous adj.
 476. odorize v.
 477. odorizer n.
 478. odorless adj.
 479. odorous adj.
 480. odour n.
 481. odourless adj.
 482. ODS acronym
 483. ODT abbr.
 484. Odtaa abbr.
 485. Odysseus pn.
 486. odyssey n.
 487. Odyssey pn.

  oe

 488. OE abbr.
 489. OE. abbr.
 490. OEB init.
 491. OECD init.
 492. oecus n.
 493. OED init.
 494. Oedipal adj.
 495. oedipally v.
 496. Oedipus pn.
 497. Oedipus complex n.
 498. Oekaki n.
 499. OEM init.
 500. oenocyte n.
 501. oenology n.
 502. œnomancy n.
 503. oenomania n.
 504. oenomel n.
 505. oenophile n.
 506. oenophlygia n.
 507. oenophobia n.
 508. oesophagitis n.
 509. oesophagus n.
 510. oestrus n.
 511. oeuvre n.
 512. OEV init.

  of

 513. OF abbr.
 514. of a adj.
 515. of age phrase
 516. of all people adj.
 517. of an prep.
 518. of biblical proportions adj.
 519. of course v.
 520. of even date adj.
 521. of fame adj.
 522. of late v.
 523. of note adj.
 524. of shame adj.
 525. of sorts adj.
 526. of that ilk phrase
 527. of the essence adj.
 528. of yesteryear phrase
 529. Of- prefix
 530. OF. abbr.
 531. ofay n. adj.
 532. OFDM init.
 533. OFEX n.
 534. off v. adj. prep.
 535. off and on v.
 536. off base adj.
 537. off board adj.
 538. off book adj.
 539. off break n.
 540. off chance n.
 541. off cutter n.
 542. off day n.
 543. off drive n. v.
 544. off duty adj.
 545. off guard adj.
 546. off label v.
 547. off like a bride's nightie phrase
 548. off of prep.
 549. off one's dot idiom
 550. off one's face adj.
 551. off one's nut adj.
 552. off one's own bat v.
 553. off one's rocker adj.
 554. off one's rocket adj.
 555. off side n.
 556. off spin n.
 557. off spinner n.
 558. off stump n.
 559. off the back foot v.
 560. off the bat idiom
 561. off the beaten track v.
 562. off the books adj.
 563. off the chain v.
 564. off the charts v.
 565. off the computer idiom
 566. off the deep end adj.
 567. off the hook adj.
 568. off the mark adj.
 569. off the phone phrase
 570. off the radar adj.
 571. off the rails v.
 572. off the record v.
 573. off the table idiom
 574. off the top of one's head v.
 575. off the wagon idiom
 576. off the wall adj.
 577. off-base adj.
 578. off-book adj.
 579. off-Broadway n. adj.
 580. off-color adj.
 581. off-hour n.
 582. off-key adj.
 583. off-kilter adj.
 584. off-licence n.
 585. off-limits adj.
 586. off-line adj.
 587. off-message adj.
 588. off-off-Broadway n. adj.
 589. off-off-off Broadway n. adj.
 590. off-peak adj.
 591. off-piste adj.
 592. off-putting adj.
 593. off-ramp n.
 594. off-road adj.
 595. off-roader n.
 596. off-season n.
 597. off-site adj.
 598. off-the-ball adj.
 599. off-the-charts adj.
 600. off-the-cuff adj.
 601. off-the-rack adj.
 602. off-the-record adj. v.
 603. off-the-shelf adj.
 604. off-the-shoulder adj.
 605. off-the-wall adj.
 606. off-topic adj.
 607. off-track adj.
 608. off-white n. adj.
 609. Off. abbr.
 610. off. abbr.
 611. offa prep.
 612. offal n.
 613. Offaly pn.
 614. offbeat n. adj.
 615. offence n.
 616. offend v.
 617. offender n.
 618. offendress n.
 619. offensive back n.
 620. offensive foul n.
 621. offensive line n.
 622. offensive line of scrimmage n.
 623. offensive tackle n.
 624. offensive zone n.
 625. offensively v.
 626. offensiveness n.
 627. offer affordances v.
 628. offer one's condolences v.
 629. offer the light v.
 630. offeree n.
 631. offerest v.
 632. offereth v.
 633. offering n.
 634. offeror n.
 635. offertory n.
 636. offhand adj. v.
 637. offhanded adj.
 638. offhandedly v.
 639. offhandedness n.
 640. office boy n.
 641. office chair n.
 642. office hours n.
 643. office mate n.
 644. officeholder n.
 645. officer n. v.
 646. official adj. n.
 647. official at-bat n.
 648. Official IRA pn.
 649. officialdom n.
 650. officialism n.
 651. officially v.
 652. officiate v.
 653. officiating v.
 654. officiator n.
 655. officious adj.
 656. officious intermeddler n.
 657. officiously v.
 658. officiousness n.
 659. offing n.
 660. offkey v.
 661. offline adj.
 662. offload n. v.
 663. offprint n.
 664. offprints v.
 665. offscouring n.
 666. offscreen adj. v.
 667. offset n. v.
 668. offsetting n.
 669. offshoot n.
 670. offshore adj. v.
 671. offshoring n.
 672. offside adj. n.
 673. offside trap n.
 674. offspring n.
 675. offstage adj. v.
 676. offy n.
 677. Ofgem abbr.
 678. OFLC init.
 679. Oflot acronym
 680. OFries abbr.
 681. OFris. abbr.
 682. oft-used adj.
 683. often v.
 684. oftener v.
 685. oftentime v.
 686. oftentimes v.
 687. ofter v.
 688. ofttimes v.

  og

 689. ogee n.
 690. Ogg pn.
 691. oggin n.
 692. oggy oggy oggy int.
 693. Ogham pn.
 694. ogival adj.
 695. ogive n.
 696. ogler n.
 697. ogling n.
 698. Ogopogo pn.
 699. ogre n.
 700. Ogre pn.
 701. ogreish adj.
 702. ogress n.
 703. ogrish adj.
 704. ogry adj.

  oh

 705. -oholic suffix
 706. OH abbr.
 707. oh int.
 708. Oh boy int.
 709. oh dark thirty n.
 710. oh dear int.
 711. oh for n.
 712. Oh God int.
 713. Oh Gosh int.
 714. oh man int.
 715. oh my int.
 716. oh my God int.
 717. Oh my Gosh int.
 718. oh my gosh int.
 719. oh my heck int.
 720. Oh no int.
 721. oh noes phrase
 722. oh yeah int.
 723. oh, well int.
 724. OHA init.
 725. OHG. n.
 726. Ohio pn.
 727. Ohioan pn.
 728. OHIP acronym
 729. OHLE init.
 730. Ohlone pn.
 731. Ohm's law n.
 732. ohmefentanyl n.
 733. ohmic adj.
 734. ohmmeter n.
 735. ohmmm int.
 736. OHMS init.
 737. ohnosecond n.
 738. the one n.
 739. the other day n.
 740. the other place n.
 741. the other way around v.
 742. the other way round v.

  oi

 743. -oic suffix
 744. -oid suffix
 745. -oidea suffix
 746. -oideae suffix
 747. oichomage n.
 748. oidium n.
 749. oik n.
 750. oikumene n.
 751. oil cake n.
 752. oil field n.
 753. oil lamp n.
 754. oil mill n.
 755. oil of vitriol n.
 756. oil of wintergreen n.
 757. oil paint n.
 758. oil painting n.
 759. oil platform n.
 760. oil refinery n.
 761. oil refining n.
 762. oil rig n.
 763. oil sand n.
 764. oil shale n.
 765. oil stove n.
 766. oil well n.
 767. oilcan n.
 768. oilcloth n.
 769. oiled v.
 770. oiler n.
 771. oiliness n.
 772. oilman n.
 773. oilpatch n.
 774. oilrig n.
 775. oils v.
 776. oilseed n.
 777. oilseed cake n.
 778. oilseed rape n.
 779. oilskin n.
 780. oilskins n.
 781. oilsmoke n.
 782. oily adj.
 783. oink int. n. v.
 784. oinker n.
 785. ointment n.
 786. OIr abbr.
 787. oiran n.
 788. OISE acronym
 789. OIt abbr.

  oj

 790. OJ init.
 791. Ojibwe pn.
 792. Ojos Azules n.

  ok

 793. OK yah phrase
 794. okapi n.
 795. Okarito brown kiwi n.
 796. okay n. v. adj. int.
 797. oke n.
 798. okey dokey int.
 799. okey-doke int.
 800. okey-dokey int.
 801. okina n.
 802. Okinawan adj. pn.
 803. okiya n.
 804. Okla. abbr.
 805. Oklahoma pn.
 806. Oklahoma City pn.
 807. Oklahoma land rush pn.
 808. Oklahoman pn.
 809. okonomiyaki n.
 810. okuriashi n.
 811. okuridashi n.
 812. okurigake n.
 813. okurigana n.
 814. okurihikiotoshi n.
 815. okurinage n.
 816. okuritaoshi n.
 817. okuritsuridashi n.
 818. okuritsuriotoshi n.

  ol

 819. -ol suffix
 820. -ologist suffix
 821. -ology suffix
 822. Ol Cemet' pn.
 823. olallieberry n.
 824. olanzapine n.
 825. OLAP acronym
 826. Olbers' paradox n.
 827. old age n.
 828. old age pension n.
 829. old as the hills adj.
 830. Old Bailey pn.
 831. old ball n.
 832. old bean n.
 833. Old Bill pn.
 834. Old Blighty pn.
 835. old boy n.
 836. Old Chinese n.
 837. Old Church Slavonic pn.
 838. old codger n.
 839. old country n.
 840. Old Dart pn.
 841. Old Dutch pn.
 842. Old East Slavic pn.
 843. Old English pn.
 844. Old Etonian pn.
 845. old fart n.
 846. old folks n.
 847. old franc n.
 848. Old French pn.
 849. Old Frisian pn.
 850. old gold n. adj.
 851. Old Greek pn.
 852. old guard n.
 853. old habits die hard v.
 854. old hand n.
 855. Old Harry n.
 856. old hat n.
 857. Old High German n.
 858. Old IRA pn.
 859. Old Irish pn.
 860. old lace n. adj.
 861. old lady n.
 862. Old Latin pn.
 863. old maid n.
 864. Old Maid n.
 865. old man n.
 866. old money n.
 867. old moon n.
 868. Old Nick pn.
 869. Old Norse pn.
 870. old penny n.
 871. Old Persian pn.
 872. Old Prussian adj. pn.
 873. Old Red Sandstone n.
 874. old saw n.
 875. Old Saxon pn.
 876. old school adj. n.
 877. Old Slavonic pn.
 878. old sod n.
 879. old sombrero n.
 880. old sport n.
 881. old stick n.
 882. Old Testament pn.
 883. old time n.
 884. old time used to be n.
 885. Old Tupi pn.
 886. Old West pn.
 887. old wives' tale n.
 888. old woman n.
 889. Old World pn. adj.
 890. Old World monkey pn.
 891. old-fashioned adj. n.
 892. old-growth forest n.
 893. old-line adj.
 894. old-time adj.
 895. old-time country n.
 896. old-timer n.
 897. old-timey adj.
 898. old-world adj.
 899. older adj.
 900. oldest adj.
 901. oldest profession n.
 902. oldie n.
 903. oldies n.
 904. oldish adj.
 905. oldlinux n.
 906. oldness n.
 907. oldskool adj.
 908. Oldsmobile pn.
 909. oldster n.
 910. oldtimer n.
 911. oleaginous adj.
 912. oleander n.
 913. oleanolic acid n.
 914. oleate n.
 915. OLED init.
 916. olefin n.
 917. olefinic adj.
 918. oleic adj.
 919. oleic acid n.
 920. olein n.
 921. oleo- prefix
 922. oleochemical n.
 923. oleocystidium n.
 924. oleomargarine n.
 925. oleoyl n.
 926. olf n.
 927. olfactible adj.
 928. olfaction n.
 929. olfactive adj.
 930. olfactometer n.
 931. olfactometry n.
 932. olfactory adj.
 933. olid adj.
 934. oligarch n.
 935. oligarchic adj.
 936. oligarchical adj.
 937. oligarchy n.
 938. oligo n.
 939. oligo- prefix
 940. oligoantigenic adj.
 941. Oligocene adj. pn.
 942. oligochaete n.
 943. oligochaetologist n.
 944. oligoclase n.
 945. oligocyclopropyl adj.
 946. oligodendroctye n.
 947. oligodendrocyte n.
 948. oligodendroglia n.
 949. oligodendroglial adj.
 950. oligodynamic adj.
 951. oligodynamics n.
 952. oligomenorrhea n.
 953. oligomer n.
 954. oligomeric adj.
 955. oligomerization n.
 956. oligomerize v.
 957. oligomineral adj.
 958. oligonucleotide n.
 959. oligophagous adj.
 960. oligophagy n.
 961. oligopoly n.
 962. oligopolymer n.
 963. oligopsony n.
 964. oligosaccharide n.
 965. oligosynthetic adj.
 966. oligotrophic adj.
 967. oligotrophy n.
 968. oligozoospermia n.
 969. oligozoospermic adj.
 970. oliguria n.
 971. oliphaunt n.
 972. olisbos n.
 973. olivaceous adj.
 974. olivaceous-umber adj.
 975. Olive pn.
 976. olive branch n.
 977. olive drab n. adj.
 978. olive grove n.
 979. olive oil n.
 980. olive tree n.
 981. olive-backed oriole n.
 982. Oliver Twist pn. adj.
 983. olivewood n.
 984. olivine n.
 985. olla podrida n.
 986. ollav n.
 987. ollie n. v.
 988. Ollie pn.
 989. ology n.
 990. OLPC abbr.
 991. olpe n.
 992. Olwen pn.
 993. Olympia pn.
 994. Olympian n.
 995. Olympianism n.
 996. Olympias pn.
 997. Olympic adj.
 998. Olympic diving n.
 999. Olympic Games pn.
 1000. Olympic goal n.
 1001. Olympic Winter Games pn.
 1002. Olympics pn.
 1003. Olympus pn.
 1004. Olyroos pn.
 1005. Olyvia pn.
 1006. Olza pn.

  om

 1007. -oma suffix
 1008. -ome suffix
 1009. -omics suffix
 1010. omadhaun n.
 1011. Omaha pn.
 1012. Omaha hold 'em pn.
 1013. Omani pn. adj.
 1014. Omar pn.
 1015. omasus n.
 1016. OMB init.
 1017. OMDB init.
 1018. omega n.
 1019. omega-3 fatty acid n.
 1020. omega-6 fatty acid n.
 1021. omelet n.
 1022. omened adj.
 1023. omentum n.
 1024. omeprazole n.
 1025. omer n.
 1026. omertà n.
 1027. OMFG init.
 1028. OMG init.
 1029. omg init.
 1030. OMGWTFBBQ int.
 1031. omicron n.
 1032. Omid pn.
 1033. omigosh int.
 1034. ominous adj.
 1035. ominously v.
 1036. ominousness n.
 1037. omission n.
 1038. omit v.
 1039. omittance n.
 1040. omkar n.
 1041. ommatidium n.
 1042. ommission n.
 1043. omni- prefix
 1044. omniana n.
 1045. omnicide n.
 1046. omnidirectional adj.
 1047. omnidirectionally v.
 1048. omniety n.
 1049. omnifarious adj.
 1050. omnific adj.
 1051. omnificence n.
 1052. omnificent adj.
 1053. omnilingual adj. n.
 1054. omniomni n.
 1055. omnipotence n.
 1056. omnipotent adj.
 1057. Omnipotent pn.
 1058. omnipresence n.
 1059. omnipresent adj.
 1060. omniscent n.
 1061. omniscience n.
 1062. omniscient adj.
 1063. Omniscient pn.
 1064. omnisentience n.
 1065. omnisentient adj.
 1066. omnisexuality n.
 1067. omnitheism n.
 1068. omnitheist n. adj.
 1069. omnium-gatherum n.
 1070. omniverse n.
 1071. omnivorous adj.
 1072. omnivorously v.
 1073. omnivorousness n.
 1074. omo- prefix
 1075. omohyoid n.
 1076. omophagia n.
 1077. omophagy n.
 1078. omophorion n.
 1079. omoplatoscopy n.
 1080. OMOV acronym
 1081. omphacite n.
 1082. omphalic adj.
 1083. omphalinoid adj.
 1084. omphalo- prefix
 1085. omphalocentric adj.
 1086. omphalomancy n.
 1087. omphaloskepsis n.
 1088. omphaloskeptic n. adj.
 1089. OMRLP init.
 1090. omy adj.

  on

 1091. -on-demand suffix
 1092. -onym suffix
 1093. ON abbr.
 1094. on a full stomach v.
 1095. on a need-to-know basis v.
 1096. on a par with v.
 1097. on a roll adj.
 1098. on a shoestring phrase
 1099. on a sixpence v.
 1100. on a stick adj.
 1101. on a whim v.
 1102. on about adj.
 1103. on accident v.
 1104. on account of v.
 1105. on air adj.
 1106. on all fours v.
 1107. on average prep.
 1108. on behalf of prep.
 1109. on board adj.
 1110. on call adj.
 1111. on camera v.
 1112. on cloud nine adj.
 1113. on deck adj.
 1114. on deck circle n.
 1115. on demand v.
 1116. on drive n. v.
 1117. on drugs v.
 1118. on duty adj.
 1119. on earth v.
 1120. on edge idiom
 1121. on end v.
 1122. on film v.
 1123. on fire adj.
 1124. on firecall v.
 1125. on first name terms adj.
 1126. on foot v.
 1127. on good terms with adj.
 1128. on guard adj.
 1129. on hand idiom
 1130. on heat adj.
 1131. on high idiom
 1132. On HMS init.
 1133. on hold adj.
 1134. on ice adj.
 1135. on impulse v.
 1136. on its merits v.
 1137. on line adj.
 1138. on loan adj.
 1139. on me adj.
 1140. on offer adj.
 1141. on one's deathbed idiom
 1142. on one's feet v.
 1143. on one's head adj.
 1144. on one's high horse adj.
 1145. on one's mark phrase
 1146. on one's own adj.
 1147. on one's soapbox idiom
 1148. on one's toes adj.
 1149. on one's watch v.
 1150. on one's way adj.
 1151. on opposite sides of the barricades phrase
 1152. on or about phrase
 1153. on pain of v.
 1154. on point adj.
 1155. on purpose v.
 1156. on sale adj.
 1157. on second thought v.
 1158. on side n.
 1159. on site adj.
 1160. on spec v.
 1161. on steroids adj.
 1162. on strike n.
 1163. on sufferance v.
 1164. on tap adj.
 1165. on tape adj.
 1166. on target adj.
 1167. on tenterhooks adj.
 1168. on the air phrase
 1169. on the back burner prep.
 1170. on the back foot idiom
 1171. on the ball adj.
 1172. on the bench adj.
 1173. on the blink adj.
 1174. on the brain adj.
 1175. on the brink phrase
 1176. on the bubble adj.
 1177. on the button v.
 1178. on the cards adj.
 1179. on the carpet v.
 1180. on the cheap v.
 1181. on the come v.
 1182. on the computer idiom
 1183. on the contrary v.
 1184. on the defensive adj.
 1185. on the dot v.
 1186. on the double v.
 1187. on the down-low idiom
 1188. on the face of v.
 1189. on the fence adj.
 1190. on the fly v.
 1191. on the fritz v.
 1192. on the game phrase
 1193. on the go adj.
 1194. on the ground adj.
 1195. on the half hour v.
 1196. on the heels of prep.
 1197. on the hoof adj. v.
 1198. on the horn adj.
 1199. on the hour v.
 1200. on the house adj.
 1201. on the job adj.
 1202. on the lam adj.
 1203. on the latch adj.
 1204. on the level adj.
 1205. on the line phrase
 1206. on the long finger phrase
 1207. on the lookout adj.
 1208. on the loose adj.
 1209. on the make adj.
 1210. on the market adj.
 1211. on the mend adj.
 1212. on the move adj.
 1213. on the nail v.
 1214. on the nose v.
 1215. on the other hand v.
 1216. on the outs adj.
 1217. on the phone prep.
 1218. on the pill idiom
 1219. on the piss adj.
 1220. on the plus side v.
 1221. on the prowl adj.
 1222. on the pull adj.
 1223. on the qui vive phrase
 1224. on the rag idiom
 1225. on the right track phrase
 1226. on the rocks adj.
 1227. on the ropes adj.
 1228. on the run adj.
 1229. on the same page v.
 1230. on the same wavelength prep.
 1231. on the skids phrase
 1232. on the sly v.
 1233. on the spot v.
 1234. on the spur of the moment idiom
 1235. on the square adj.
 1236. on the straight and narrow v.
 1237. on the tip of one's tongue phrase
 1238. on the trot v.
 1239. on the up-and-up adj.
 1240. on the uptake v.
 1241. on the verge phrase
 1242. on the wagon phrase
 1243. on the wane idiom
 1244. on the warpath n.
 1245. on the watch adj.
 1246. on the way adj.
 1247. on the whole v.
 1248. on thin ice phrase
 1249. on time v.
 1250. on tiptoe v.
 1251. on to v.
 1252. on top prep.
 1253. on top of prep.
 1254. on top of the world idiom
 1255. on track adj.
 1256. on wheels adj.
 1257. on your horse, amigo int.
 1258. on your marks int.
 1259. on-again, off-again adj.
 1260. on-camera adj.
 1261. on-die adj.
 1262. on-hook adj.
 1263. on-line adj. v.
 1264. on-looker n.
 1265. on-message adj.
 1266. on-off adj.
 1267. on-ramp n.
 1268. on-scene adj.
 1269. on-side kick n.
 1270. on-site adj.
 1271. on-the-air v.
 1272. on-the-job adj.
 1273. on-the-spot adj.
 1274. on-time marker n.
 1275. onanism n.
 1276. onanist n.
 1277. onanistic adj.
 1278. onboard adj. v.
 1279. once again v.
 1280. once and for all v.
 1281. once bitten, twice shy v.
 1282. once in a blue moon v.
 1283. once in a while v.
 1284. once or twice phrase
 1285. once removed adj.
 1286. once upon a time phrase
 1287. once-in-a-lifetime adj.
 1288. once-over n.
 1289. oncer n.
 1290. ONCHIT acronym
 1291. onchocerciasis n.
 1292. oncogene n.
 1293. oncogenesis n.
 1294. oncogenic adj.
 1295. oncologic adj.
 1296. oncological adj.
 1297. oncologist n.
 1298. oncology n.
 1299. oncoming adj. n.
 1300. Ondine's curse n.
 1301. one and one's int.
 1302. one another n.
 1303. one at a time v.
 1304. one brick short of a full load adj.
 1305. one by one v.
 1306. one day v.
 1307. one drop n.
 1308. one eighty out adj.
 1309. one fat lady num.
 1310. one fell swoop n.
 1311. one foot n.
 1312. one good turn deserves another v.
 1313. one hit wonder n.
 1314. one hundred and eight num.
 1315. one hundred and five num.
 1316. one hundred and four num.
 1317. one hundred and nine num.
 1318. one hundred and one num. n.
 1319. one hundred and seven num.
 1320. one hundred and six num.
 1321. one hundred and ten num.
 1322. one hundred and three num.
 1323. one hundred and two num.
 1324. one hundred million num.
 1325. one hundred one num.
 1326. one hundred percent v.
 1327. one in the eye for phrase
 1328. one L n. adj.
 1329. one legged adj.
 1330. one man and a dog phrase
 1331. one o'clock n.
 1332. one of a kind adj.
 1333. one of his majesty's bad bargains n.
 1334. one of those days idiom
 1335. one short n.
 1336. one small step for man, one giant leap for mankind phrase
 1337. one step at a time idiom
 1338. one swallow does not a summer make v.
 1339. one thing led to another phrase
 1340. one under n.
 1341. one up v. n.
 1342. one's n.
 1343. one's bark is worse than one's bite idiom
 1344. one's days are numbered idiom
 1345. one's jig is up idiom
 1346. one's self n.
 1347. one-armed adj.
 1348. one-armed bandit n.
 1349. one-armed router n.
 1350. one-day cricket n.
 1351. One-day International n.
 1352. one-day match n.
 1353. one-dimensional adj.
 1354. one-drop rule n.
 1355. one-eyed adj.
 1356. one-eyed trouser snake n.
 1357. one-horse town n.
 1358. one-hundred num.
 1359. one-hundredth n.
 1360. one-legged adj.
 1361. one-liner n.
 1362. one-man band n.
 1363. one-minute warning n.
 1364. one-night stand n.
 1365. one-of-a-kind n.
 1366. one-off adj. n.
 1367. one-on-one adj.
 1368. one-percenter n.
 1369. one-shot adj. n.
 1370. one-sided adj.
 1371. one-sidedly v.
 1372. one-sidedness n.
 1373. one-size-fits-all adj.
 1374. one-time adj.
 1375. one-to-one n.
 1376. one-track adj.
 1377. one-track mind n.
 1378. one-trick pony n.
 1379. one-two n.
 1380. one-two-three v.
 1381. one-upmanship n.
 1382. one-way adj.
 1383. one-way mirror n.
 1384. one-way street n.
 1385. one-way ticket n.
 1386. oneiric adj.
 1387. oneirism n.
 1388. oneirocritic n. adj.
 1389. oneirologist n.
 1390. oneirology n.
 1391. oneiromancy n.
 1392. oneironaut n.
 1393. oneirophobia n.
 1394. oneness n.
 1395. onerous adj.
 1396. onerously v.
 1397. onerousness n.
 1398. ones based indexing n.
 1399. ones' complement n.
 1400. oneself n.
 1401. onesided adj.
 1402. onesidedness n.
 1403. onesie n.
 1404. onesie-twosie v.
 1405. onesies n.
 1406. oneth num.
 1407. onetime adj.
 1408. ONFI acronym
 1409. ongoing adj.
 1410. oniochalasia n.
 1411. oniomania n.
 1412. onion n.
 1413. onion ring n.
 1414. onions n.
 1415. Onions pn.
 1416. onionskin n.
 1417. onium n.
 1418. online adj. v.
 1419. online auction n.
 1420. online celebrity n.
 1421. online coupon n.
 1422. online game n.
 1423. online pharmacy n.
 1424. online public access catalog n.
 1425. onlooker n.
 1426. onlooking adj.
 1427. only adj. v. conjunction
 1428. only child n.
 1429. only fools and horses work phrase
 1430. only if conjunction
 1431. only in America phrase
 1432. only just v.
 1433. onnagata n.
 1434. onocentaur n.
 1435. onomasiological adj.
 1436. onomasiology n.
 1437. onomastic adj.
 1438. onomastician n.
 1439. onomasticon n.
 1440. onomastics n.
 1441. onomatology n.
 1442. onomatophobia n.
 1443. onomatopoeia n.
 1444. onomatopoeic adj.
 1445. onomatopoetic adj.
 1446. onomatopoetically v.
 1447. onrush n.
 1448. onrushing adj.
 1449. onscreen adj.
 1450. onset n. v.
 1451. onshore adj. v.
 1452. onshoring n.
 1453. onside adj.
 1454. onsite adj. v.
 1455. onslaught n.
 1456. onstage adj. v.
 1457. Ontarian adj. pn.
 1458. Ontario pn.
 1459. ontic adj.
 1460. onto prep. adj.
 1461. onto- prefix
 1462. ontogenesis n.
 1463. ontogenetic adj.
 1464. ontogenic adj.
 1465. ontogeny n.
 1466. ontological adj.
 1467. ontological argument n.
 1468. ontological shock n.
 1469. ontologically v.
 1470. ontology n.
 1471. ontop prep.
 1472. onus n.
 1473. onward adj. v.
 1474. onwards v.
 1475. onychalgia n.
 1476. onycho- prefix
 1477. onychology n.
 1478. onycholysis n.
 1479. onychophagist n.
 1480. onychophagy n.
 1481. onymous adj.
 1482. onyx n. adj.

  oo

 1483. oo- prefix
 1484. OOB abbr.
 1485. oocyte n.
 1486. oodf n.
 1487. oodles n.
 1488. ooecium n.
 1489. oof int.
 1490. oofta int.
 1491. oogenesis n.
 1492. ooh int. v.
 1493. ooh la la int.
 1494. ooid n. adj.
 1495. ooidal adj.
 1496. oöidal adj.
 1497. oojamaflip n.
 1498. oolite n.
 1499. oolith n.
 1500. oologic adj.
 1501. oology n.
 1502. oolong tea n.
 1503. oom-pah n.
 1504. oomiak n.
 1505. Oompa Loompa n.
 1506. oomph n.
 1507. oomycete n.
 1508. Oonagh pn.
 1509. ooo abbr.
 1510. OOP init.
 1511. oophagy n.
 1512. oophorectomy n.
 1513. oophyte n.
 1514. oops int.
 1515. OOPS init.
 1516. oor kid n.
 1517. Oort cloud pn.
 1518. OOTB init.
 1519. ootheca n.
 1520. OOTO init.
 1521. OOV acronym
 1522. OOXML init.
 1523. ooze v. n.
 1524. Oozlefinch pn.
 1525. oozy adj.

  op

 1526. -opia suffix
 1527. -opsida suffix
 1528. -opsy suffix
 1529. OP init.
 1530. op art n.
 1531. op shop n.
 1532. op-ed n. adj.
 1533. op. abbr.
 1534. OPAC init.
 1535. opacifier n.
 1536. opacify v.
 1537. opacity n.
 1538. opal n.
 1539. Opal pn.
 1540. opalescence n.
 1541. opalescent adj.
 1542. opaline adj. n.
 1543. opaquely v.
 1544. opaqueness n.
 1545. OpCon n.
 1546. OPCON n.
 1547. OPDrms init.
 1548. OPEC acronym
 1549. open bar n.
 1550. open cluster n.
 1551. open compound n.
 1552. open content adj.
 1553. open design n.
 1554. open ended straight draw n.
 1555. open fire v.
 1556. open goal n.
 1557. open half space n.
 1558. open house n.
 1559. open interest n.
 1560. open letter n.
 1561. open market n.
 1562. open matte adj.
 1563. open mic n.
 1564. open mind n.
 1565. open one's big mouth v.
 1566. open outcry n.
 1567. open outsourcing n.
 1568. open problem n.
 1569. open proxy n.
 1570. open proxy server n.
 1571. open reading frame n.
 1572. open sea n.
 1573. open secret n.
 1574. open sesame int. n.
 1575. open source n.
 1576. open source religion n.
 1577. open system n.
 1578. open the attack v.
 1579. open the face v.
 1580. Open University pn.
 1581. open up v.
 1582. open water n.
 1583. open-air adj.
 1584. open-and-shut adj.
 1585. open-collar adj.
 1586. open-end fund n.
 1587. open-ended adj.
 1588. open-eyed adj.
 1589. open-face adj.
 1590. open-faced adj.
 1591. open-handed adj.
 1592. open-hearted adj.
 1593. open-hearth adj.
 1594. open-minded adj.
 1595. open-mindedly v.
 1596. open-mindedness n.
 1597. open-mouthed adj.
 1598. open-plan adj.
 1599. open-source adj.
 1600. openable adj.
 1601. OpenDocument pn.
 1602. opener n.
 1603. openest v.
 1604. openeth v.
 1605. openhanded adj.
 1606. openhandedness n.
 1607. openhearted adj.
 1608. opening n. adj.
 1609. opening credits n.
 1610. opening hours n.
 1611. openly v.
 1612. openness n.
 1613. opens n. v.
 1614. openwork n.
 1615. opera buffa n.
 1616. opera glasses n.
 1617. opera house n.
 1618. operability n.
 1619. operable adj.
 1620. operand n.
 1621. operandum n.
 1622. operant adj. n.
 1623. operant conditioning n.
 1624. operated adj.
 1625. operatic adj.
 1626. operatically v.
 1627. operating adj.
 1628. operating concept n.
 1629. operating loss n.
 1630. operating room n.
 1631. operating system n.
 1632. operating theatre n.
 1633. operating time n.
 1634. operation n.
 1635. Operation Enduring Freedom pn.
 1636. operation of law n.
 1637. operational adj.
 1638. operational definition n.
 1639. operational service period n.
 1640. operational taxonomic unit n.
 1641. operationalism n.
 1642. operationalize v.
 1643. operationally v.
 1644. operations n.
 1645. operations research n.
 1646. operatively v.
 1647. operculum n.
 1648. operidine n.
 1649. operon n.
 1650. operose adj.
 1651. opertaneous adj.
 1652. OPEX etymology n.
 1653. Ophelia pn.
 1654. ophelimity n.
 1655. ophicleide n.
 1656. ophidian n. adj.
 1657. ophidism n.
 1658. ophiolite n.
 1659. ophiolitic adj.
 1660. ophiology n.
 1661. Ophir pn.
 1662. Ophiuchus pn.
 1663. ophiuroid n.
 1664. ophryon n.
 1665. ophthalmic adj.
 1666. ophthalmitis n.
 1667. ophthalmologist n.
 1668. ophthalmology n.
 1669. ophthalmoscope n.
 1670. opiate adj. n. v.
 1671. opiated adj.
 1672. opificer n.
 1673. opination n.
 1674. opine v.
 1675. opinio juris sive necessitatis phrase
 1676. opinion n. v.
 1677. opinionated adj.
 1678. opioid n. adj.
 1679. opisthodomos n.
 1680. opisthograph n.
 1681. opisthokont n.
 1682. opisthosoma n.
 1683. opium alkaloid n.
 1684. OPM init.
 1685. opopanax n.
 1686. opossum n.
 1687. OPP init.
 1688. oppidan adj. n.
 1689. oppo n.
 1690. opponent n.
 1691. opponents n.
 1692. opportunely v.
 1693. opportunism n.
 1694. opportunist n.
 1695. opportunistic adj.
 1696. opportunistic infection n.
 1697. opportunistically v.
 1698. opportunity n.
 1699. Opportunity pn.
 1700. opportunity cost n.
 1701. opposable adj.
 1702. opposed adj.
 1703. opposeless adj.
 1704. opposing adj.
 1705. opposingly v.
 1706. opposite adj. n. v. prep.
 1707. Opposite Day pn.
 1708. oppositely v.
 1709. opposition parry n.
 1710. opposition research n.
 1711. oppositive adj.
 1712. oppress v.
 1713. oppressed adj.
 1714. oppression n.
 1715. oppressively v.
 1716. oppressiveness n.
 1717. oppressor n.
 1718. opprobrious adj.
 1719. opprobriously v.
 1720. opprobrium n.
 1721. oppugn v.
 1722. oppugnancy n.
 1723. oppy n.
 1724. OProv abbr.
 1725. OPruss abbr.
 1726. opsin n.
 1727. opsonin n.
 1728. opsonization n.
 1729. opsonize v.
 1730. opsony n.
 1731. opt in v.
 1732. opt out v.
 1733. opt-in adj.
 1734. opt-out n.
 1735. optative adj. n.
 1736. optic adj. n.
 1737. optic nerve n.
 1738. optical adj.
 1739. optical activity n.
 1740. optical art n.
 1741. optical character recognition n.
 1742. optical double n.
 1743. optical fibre n.
 1744. optical flat n.
 1745. optical illusion n.
 1746. optical isomer n.
 1747. optical rotatory dispersion n.
 1748. optical spectrum n.
 1749. optical switch n.
 1750. optically v.
 1751. optically active adj.
 1752. optician n.
 1753. optics n.
 1754. optimal adj.
 1755. optimality n.
 1756. optimally v.
 1757. optimate n.
 1758. optime n.
 1759. optimise v.
 1760. optimism n.
 1761. optimist n.
 1762. optimistic adj.
 1763. optimistically v.
 1764. optimization n.
 1765. optimize v.
 1766. optimizing adj.
 1767. optionable adj.
 1768. optional adj.
 1769. optionality n.
 1770. optionally v.
 1771. opto- prefix
 1772. optoacoustic adj.
 1773. optode n.
 1774. optoelectronic adj.
 1775. optoelectronics n.
 1776. optogenetic adj.
 1777. optoisolator n.
 1778. optometric adj.
 1779. optometrist n.
 1780. optometry n.
 1781. opulence n.
 1782. opulently v.
 1783. Opus Dei pn.
 1784. opuscule n.

  oq

 1785. OQ init.

  or

 1786. -orama suffix
 1787. -ory suffix
 1788. O RLY? int.
 1789. OR conjunction n. abbr. init.
 1790. or else idiom
 1791. or so v.
 1792. or what phrase
 1793. Ora pn.
 1794. orach n.
 1795. orache n.
 1796. Oracular adj.
 1797. oracular adj.
 1798. orad v.
 1799. Oral n.
 1800. oral availability n.
 1801. oral cavity n.
 1802. oral gratification n.
 1803. oral hygiene n.
 1804. oral mucositis n.
 1805. oral sex n.
 1806. orally v.
 1807. orally disintegrating tablet n.
 1808. Oran pn.
 1809. orange blossom n.
 1810. Orange County n.
 1811. Orange Free State pn.
 1812. Orange GGN n.
 1813. orange juice n.
 1814. Orange Order pn.
 1815. orange peel n.
 1816. orange pekoe n.
 1817. Orange River pn.
 1818. orange squash n.
 1819. orange stick n.
 1820. orange up v.
 1821. Orange-Nassau pn.
 1822. orangeade n.
 1823. Orangeman n.
 1824. orangequat n.
 1825. orangery n.
 1826. orangish adj.
 1827. orangutan n.
 1828. orangutang n.
 1829. orant n.
 1830. oratio directa n.
 1831. oratio obliqua n.
 1832. oration n.
 1833. oratorial adj.
 1834. oratorical adj.
 1835. oratorically v.
 1836. oratorio n.
 1837. oratory n.
 1838. oratress n.
 1839. orbed adj.
 1840. orbicular adj.
 1841. orbiculate adj.
 1842. orbifold n.
 1843. orbit n. v.
 1844. orbital adj. n.
 1845. orbital cavity n.
 1846. orbital plane n.
 1847. orbital ridge n.
 1848. orbital symmetry n.
 1849. orbiter n.
 1850. orbity n.
 1851. orby adj.
 1852. orc n.
 1853. Orcadian adj. pn.
 1854. orcein n.
 1855. orchard n.
 1856. orchard heater n.
 1857. orchardist n.
 1858. orchesis n.
 1859. orchestrate v.
 1860. orchestration n.
 1861. orchestrator n.
 1862. orchid n. adj.
 1863. orchidaceous adj.
 1864. orchidectomy n.
 1865. orchidomania n.
 1866. orchiectomy n.
 1867. orchil n.
 1868. orchis n.
 1869. ordain v.
 1870. ordained adj.
 1871. ordainment n.
 1872. ordeal n.
 1873. order n. v.
 1874. order of magnitude n.
 1875. order of operations n.
 1876. order of precedence n.
 1877. order of succession n.
 1878. order of the day n.
 1879. order out v.
 1880. order-in-council n.
 1881. ordered pair n.
 1882. ordering n.
 1883. orderliness n.
 1884. orderly n. adj.
 1885. Ordibehesht pn.
 1886. ordinal adjective n.
 1887. ordinal direction n.
 1888. ordinal indicator n.
 1889. ordinal number n.
 1890. ordinal rank n.
 1891. ordinal variable n.
 1892. ordinance n.
 1893. ordinand n.
 1894. ordinarily v.
 1895. ordinariness n.
 1896. ordinary adj. n.
 1897. ordinary differential equation n.
 1898. ordinary resolution n.
 1899. ordinary seaman n.
 1900. ordination n.
 1901. ordnance n.
 1902. Ordnance Survey pn.
 1903. Ordnance Survey map n.
 1904. Ordovician adj. pn.
 1905. öre n.
 1906. ore body n.
 1907. ore dressing n.
 1908. Ore. abbr.
 1909. oread n.
 1910. oregano n.
 1911. Oregon pn.
 1912. Oregon grape n.
 1913. oregonian n. adj.
 1914. oreibasia n.
 1915. Oren pn.
 1916. orenda n.
 1917. Oreo pn.
 1918. oreshoot n.
 1919. orexigenic adj.
 1920. orexin n.
 1921. ORF init.
 1922. organ console n.
 1923. organ donor n.
 1924. organ of state n.
 1925. organ pipe n.
 1926. organ pipe cactus n.
 1927. organ stop n.
 1928. organ tablature n.
 1929. organ transplant n.
 1930. organdie n.
 1931. organdy n.
 1932. organic adj. n.
 1933. organic chemistry n.
 1934. organic compound n.
 1935. organic electroluminescent display n.
 1936. organic law n.
 1937. organic light-emitting diode n.
 1938. organic matter n.
 1939. organically v.
 1940. organigram n.
 1941. organisation n.
 1942. organisational adj.
 1943. organism n.
 1944. organismal adj.
 1945. organismic adj.
 1946. organist n.
 1947. organization n.
 1948. organizational adj.
 1949. organizational breakdown structure n.
 1950. organizationally v.
 1951. organize v.
 1952. organized baseball n.
 1953. organized crime n.
 1954. organized religion n.
 1955. organizer n.
 1956. organo pleno n.
 1957. organo- prefix
 1958. organoactinide n.
 1959. organoaluminium adj.
 1960. organoarsenic adj.
 1961. organoborane n.
 1962. organobromine adj. n.
 1963. organocadmium adj.
 1964. organocatalysis n.
 1965. organocatalyst n.
 1966. organochloride n.
 1967. organochlorine n. adj.
 1968. organocopper adj.
 1969. organofluorine adj. n.
 1970. organogenesis n.
 1971. organogermanium adj.
 1972. organohalide n.
 1973. organohalogen adj. n.
 1974. organoheteryl n.
 1975. organoid adj. n.
 1976. organoiodine adj. n.
 1977. organolead adj.
 1978. organoleptic adj.
 1979. organolithium adj.
 1980. organology n.
 1981. organomagnesium adj.
 1982. organomercurial adj. n.
 1983. organomercury adj.
 1984. organometallic adj.
 1985. organometallic chemistry n.
 1986. organometallic compound n.
 1987. organon n.
 1988. Organon pn.
 1989. organonickel adj.
 1990. organonitrogen adj. n.
 1991. organopalladium adj.
 1992. organophosphate n.
 1993. organophosphorus adj.
 1994. organoruthenium adj.
 1995. organoselenium adj.
 1996. organosilane n.
 1997. organosilicon adj.
 1998. organosilyl adj.
 1999. organostibine n.
 2000. organosulfur adj.
 2001. organothiophosphate n.
 2002. organotin adj.
 2003. organotitanium adj.
 2004. organotroph n.
 2005. organozinc adj.
 2006. organum triplum n.
 2007. organyl n.
 2008. organza n.
 2009. orgasms v.
 2010. orgiastic adj.
 2011. orgone n.
 2012. orgulous adj.
 2013. orgy n.
 2014. oribi n.
 2015. oriel n.
 2016. orient v.
 2017. orientable adj.
 2018. oriental food n.
 2019. Oriental Longhair n.
 2020. Oriental Shorthair n.
 2021. oriental turtle dove n.
 2022. orientalia n.
 2023. orientalism n.
 2024. orientalist n.
 2025. orientated adj.
 2026. orientating adj.
 2027. orientation n.
 2028. orientational adj.
 2029. orientationally v.
 2030. orientationist adj.
 2031. oriented adj.
 2032. orienteer n.
 2033. orienteering n.
 2034. orifice n.
 2035. origamic architecture n.
 2036. origamist n.
 2037. origenism n.
 2038. origin n.
 2039. original aspect ratio phrase
 2040. original research n.
 2041. original sin n.
 2042. originalism n.
 2043. originalist n.
 2044. originality n.
 2045. originally v.
 2046. originary adj.
 2047. origination n.
 2048. originator n.
 2049. Orimulsion pn.
 2050. Orin pn.
 2051. Orinoco adj. pn.
 2052. oriole n.
 2053. Oriole pn.
 2054. Oriolus szalayi pn.
 2055. Orion Nebula pn.
 2056. Orion's Belt pn.
 2057. orismology n.
 2058. orison n.
 2059. Orissa pn.
 2060. Oriya pn.
 2061. Orkney pn.
 2062. Orkney Islands pn.
 2063. Orkneys pn.
 2064. Orlando pn.
 2065. Orleans pn.
 2066. Orléans pn.
 2067. orling n.
 2068. orlistat n.
 2069. Orlon n.
 2070. orlop n.
 2071. orlop deck n.
 2072. ormer n.
 2073. ormolu n. adj.
 2074. ornament n.
 2075. ornamental adj.
 2076. ornamentation n.
 2077. ornate tinamou n.
 2078. ornately v.
 2079. ornateness n.
 2080. orneriness n.
 2081. ornery adj.
 2082. ornithine n.
 2083. ornithine carbamoyltransferase n.
 2084. ornithine transcarbamylase n.
 2085. ornithine transcarbamylase deficiency n.
 2086. ornithological adj.
 2087. ornithologist n.
 2088. ornithology n.
 2089. ornithon n.
 2090. ornithophobia n.
 2091. ornithopter n.
 2092. Ornithorhynchidae pn.
 2093. Ornithorhynchus pn.
 2094. Ornithorhynchus anatinus pn.
 2095. ornithosis n.
 2096. oroblanco n.
 2097. orofecal n.
 2098. orogenesis n.
 2099. orogenic adj.
 2100. orogeny n.
 2101. orographic adj.
 2102. orography n.
 2103. Oromo pn.
 2104. orophyte n.
 2105. Orosirian adj. pn.
 2106. orotate n.
 2107. orotic acid n.
 2108. orotund adj.
 2109. orotundity n.
 2110. orphan n. adj. v.
 2111. orphan drug n.
 2112. orphan initialism n.
 2113. orphanage n.
 2114. orphanarium n.
 2115. orphancy n.
 2116. orphandom n.
 2117. orphanhood n.
 2118. orphanism n.
 2119. orphanity n.
 2120. orphanry n.
 2121. orphanship n.
 2122. Orpheus pn.
 2123. orphic adj.
 2124. orpiment n.
 2125. orpine n.
 2126. orrery n.
 2127. orris n.
 2128. ortanique n.
 2129. orthoacetate n.
 2130. orthobenzoate n.
 2131. orthocarbonate n.
 2132. orthocarbonic acid n.
 2133. orthocenter n.
 2134. orthocentre n.
 2135. orthochromatic adj.
 2136. orthoclase n.
 2137. orthoclastic adj.
 2138. orthodontia n.
 2139. orthodontic adj.
 2140. orthodontics n.
 2141. orthodontist n.
 2142. Orthodox adj.
 2143. Orthodox Church n.
 2144. Orthodox Jew n.
 2145. Orthodox Judaism n.
 2146. orthodox spin n.
 2147. orthodoxia n.
 2148. orthodoxy n.
 2149. Orthodoxy pn.
 2150. orthodrome n.
 2151. orthodromic adj.
 2152. orthoepist n.
 2153. orthoepy n.
 2154. orthoester n.
 2155. orthoferrosilite n.
 2156. orthoformate n.
 2157. orthogenesis n.
 2158. orthognathous adj.
 2159. orthogon n.
 2160. orthogonal function n.
 2161. orthogonality n.
 2162. orthogonalization n.
 2163. orthogonally v.
 2164. orthograde adj.
 2165. orthograph n.
 2166. orthographic adj.
 2167. orthographical adj.
 2168. orthographically v.
 2169. orthography n.
 2170. orthohelium n.
 2171. orthohydrogen n.
 2172. ortholog n.
 2173. orthologous adj.
 2174. orthologue n.
 2175. orthology n.
 2176. orthometric adj.
 2177. orthomolecular adj.
 2178. orthomorphic adj.
 2179. Orthonectida pn.
 2180. orthonormal adj.
 2181. orthonormal function n.
 2182. orthonormalize v.
 2183. orthopaedics n.
 2184. orthopathy n.
 2185. orthopedic adj.
 2186. orthopedic bed n.
 2187. orthopedic shoe n.
 2188. orthopedically v.
 2189. orthopedics n.
 2190. orthopedist n.
 2191. orthophosphate n.
 2192. orthophosphoric adj.
 2193. orthophosphoric acid n.
 2194. orthophoto n.
 2195. orthophotograph n.
 2196. orthophotography n.
 2197. orthopnoea n.
 2198. orthopod n.
 2199. orthopraxy n.
 2200. orthopsychiatry n.
 2201. orthopter n.
 2202. orthopyroxene n.
 2203. orthorectified adj.
 2204. orthorectify v.
 2205. orthorexia n.
 2206. orthorexic adj. n.
 2207. orthorhombic adj.
 2208. orthorhombic pyroxene n.
 2209. orthoscope n.
 2210. orthoscopic adj.
 2211. orthosilicate n.
 2212. orthosilicic adj.
 2213. orthosilicic acid n.
 2214. orthosis n.
 2215. orthostat n.
 2216. orthostatic adj.
 2217. orthotopic adj.
 2218. orthotropic adj.
 2219. ortolan n.
 2220. Orwellian adj.
 2221. oryx n.
 2222. oryzivorous adj.

  os

 2223. -ose suffix
 2224. -osis suffix
 2225. -osity suffix
 2226. -ostomy suffix
 2227. os coxae n.
 2228. Osage n.
 2229. osage orange n.
 2230. Osaka pn.
 2231. osakate n.
 2232. osazone n.
 2233. Osborne pn.
 2234. Oscan adj. n. pn.
 2235. Oscar the Grouch pn.
 2236. Osci pn.
 2237. oscillating adj.
 2238. oscillation n.
 2239. oscillator n.
 2240. oscillatory adj.
 2241. oscillatory reaction n.
 2242. oscillogram n.
 2243. oscilloscope n.
 2244. oscine adj.
 2245. oscular adj.
 2246. osculate v.
 2247. osculating adj.
 2248. osculation n.
 2249. OSDL init.
 2250. OSE init.
 2251. oseltamivir n.
 2252. OSHA acronym
 2253. oshidashi n.
 2254. Oshindonga n.
 2255. oshitaoshi n.
 2256. OSI layer 1 pn.
 2257. OSI layer 2 pn.
 2258. OSI layer 3 pn.
 2259. OSI layer 4 pn.
 2260. OSI layer 5 pn.
 2261. OSI layer 6 pn.
 2262. OSI layer 7 pn.
 2263. osier n.
 2264. Osiris pn.
 2265. Osler node n.
 2266. osmanthus n.
 2267. osmate n.
 2268. osmic acid n.
 2269. osmio- prefix
 2270. osmium tetroxide n.
 2271. osmolarity n.
 2272. osmole n.
 2273. osmolyte n.
 2274. osmometer n.
 2275. osmometry n.
 2276. osmoregulation n.
 2277. osmoregulatory adj.
 2278. osmotic adj.
 2279. osmotic communication n.
 2280. osmotic pressure n.
 2281. osone n.
 2282. osotriazole n.
 2283. OSPF init.
 2284. osprey n.
 2285. OSS init.
 2286. osseointegrate v.
 2287. osseous adj.
 2288. Ossetia pn.
 2289. Ossetian adj. n.
 2290. Ossetic pn.
 2291. ossia n.
 2292. ossicle n.
 2293. ossification n.
 2294. ossified adj.
 2295. ossifragous adj.
 2296. ossify v.
 2297. ossuary n.
 2298. OST init.
 2299. osteectomy n.
 2300. osteichthyan n.
 2301. osteitis pubis n.
 2302. Ostend pn.
 2303. ostensibly v.
 2304. ostensive adj.
 2305. ostensive definition n.
 2306. ostentation n.
 2307. ostentatious adj.
 2308. ostentatiously v.
 2309. osteo- prefix
 2310. osteoarthritic adj.
 2311. osteoarthritis n.
 2312. osteoblast n.
 2313. osteocalcin n.
 2314. osteoclasis n.
 2315. osteoclast n.
 2316. osteoconduction n.
 2317. osteocyte n.
 2318. osteodystrophy n.
 2319. osteogenesis n.
 2320. osteohistological adj.
 2321. osteohistologically v.
 2322. osteohistology n.
 2323. osteoid adj. n.
 2324. osteoinduction n.
 2325. osteological adj.
 2326. osteologically v.
 2327. osteologist n.
 2328. osteology n.
 2329. osteomalacia n.
 2330. osteomyelitis n.
 2331. osteon n.
 2332. osteopath n.
 2333. osteopathic adj.
 2334. osteopathy n.
 2335. osteopetrosis n.
 2336. osteophyte n.
 2337. osteoplastic adj.
 2338. osteoplasty n.
 2339. osteoporosis n.
 2340. osteoporotic adj.
 2341. osteosarcoma n.
 2342. osteosclerosis n.
 2343. osteotome n.
 2344. Ostia pn.
 2345. Ostia Antica pn.
 2346. Ostic adj.
 2347. ostler n.
 2348. ostmark n.
 2349. ostracism n.
 2350. ostracize v.
 2351. ostracized adj.
 2352. ostracod n.
 2353. ostracum n.
 2354. Ostrava pn.
 2355. ostrich n.
 2356. ostrobogulous adj.
 2357. Ostrobothnia pn.
 2358. ostruble n.
 2359. osumilite n.
 2360. OSV init.
 2361. OSW init.
 2362. Oswald pn.

  ot

 2363. -otomy suffix
 2364. OT init.
 2365. Ot3 abbr.
 2366. Otaheite pn.
 2367. Otaheite apple n.
 2368. otaku n.
 2369. otalgia n.
 2370. otalgic adj. n.
 2371. OTC init.
 2372. OTE init.
 2373. OTFE init.
 2374. other adj. n. v.
 2375. other half n.
 2376. other woman n.
 2377. othergates v.
 2378. others n.
 2379. othersome n. adj.
 2380. otherwhere v.
 2381. otherwise v. adj.
 2382. otherwordly adj.
 2383. Otherworld n.
 2384. otherworldliness n.
 2385. otherworldly adj.
 2386. othonormal adj.
 2387. otic adj.
 2388. otic bone n.
 2389. otiose adj.
 2390. Otis pn.
 2391. otitis n.
 2392. OTL init.
 2393. OTO init.
 2394. otogenic adj.
 2395. OTOH init.
 2396. otolaryngologist n.
 2397. otolaryngology n.
 2398. otolith n.
 2399. otology n.
 2400. OTOO init.
 2401. otorhinolaryngologist n.
 2402. otorhinolaryngology n.
 2403. otoscope n.
 2404. otp n.
 2405. OTR init.
 2406. OTRS abbr.
 2407. otsu adj.
 2408. otsukimi n.
 2409. OTT init.
 2410. Ottawa pn.
 2411. Ottawan pn.
 2412. Otto cycle n.
 2413. otto of roses n.
 2414. ottoman n.
 2415. Ottoman pn. adj.
 2416. Ottoman Empire pn.
 2417. Ottoman Turkish pn. adj.
 2418. Ottowan pn.
 2419. Ottowans pn.

  ou

 2420. -ous suffix
 2421. OU init.
 2422. Ouagadougou pn.
 2423. oubliette n.
 2424. ouch int.
 2425. oude genever n.
 2426. ought v.
 2427. ought to v.
 2428. oughta contraction
 2429. oughtest v.
 2430. oughtn't contraction
 2431. oughtness n.
 2432. oughts n.
 2433. ouguiya n.
 2434. OUID init.
 2435. Ouija n.
 2436. OUIL init.
 2437. Oulipian adj. n.
 2438. ounce n.
 2439. oupire n.
 2440. our n.
 2441. our kid n.
 2442. Our Lady pn.
 2443. ouranophobia n.
 2444. ourn n.
 2445. ouroboric adj.
 2446. ouroboros n.
 2447. ourouparia n.
 2448. ourself n.
 2449. ourselves n.
 2450. ousel n.
 2451. oust v.
 2452. oustee n.
 2453. ouster n.
 2454. out v. prep. n. adj.
 2455. out and about v.
 2456. out loud v.
 2457. out of prep.
 2458. out of a paper bag phrase
 2459. out of bed adj.
 2460. out of bounds adj. v. n.
 2461. out of breath adj.
 2462. out of business adj.
 2463. out of character adj.
 2464. out of condition adj.
 2465. out of control adj.
 2466. out of date adj.
 2467. out of fashion adj.
 2468. out of gas idiom
 2469. out of hand adj.
 2470. out of harm's way phrase
 2471. out of house and home v.
 2472. out of it idiom
 2473. out of joint idiom
 2474. out of kilter prep.
 2475. out of line adj.
 2476. out of luck idiom
 2477. out of one's depth phrase
 2478. out of one's mind adj.
 2479. out of one's way adj. int.
 2480. out of order idiom
 2481. out of phase adj.
 2482. out of place idiom
 2483. out of pocket idiom adj.
 2484. out of practice adj.
 2485. out of proportion idiom
 2486. out of reach idiom
 2487. out of sight idiom
 2488. out of sight, out of mind v.
 2489. out of sorts idiom
 2490. out of stock adj.
 2491. out of the blue v.
 2492. out of the box phrase
 2493. out of the frying pan, into the fire v.
 2494. out of the loop adj.
 2495. out of the ordinary adj.
 2496. out of the question adj.
 2497. out of the running adj.
 2498. out of the way adj.
 2499. out of the woods prep.
 2500. out of this world adj.
 2501. out of touch adj.
 2502. out of town adj. v.
 2503. out of tune idiom
 2504. out of wedlock v.
 2505. out of whack adj.
 2506. out of whole cloth adj.
 2507. out of work idiom
 2508. out on one's ear phrase
 2509. out on the tiles idiom
 2510. out the door idiom
 2511. out the wazoo adj.
 2512. out the window idiom
 2513. out the ying yang v.
 2514. out to get someone v.
 2515. out to lunch phrase
 2516. out- prefix
 2517. out-and-out adj.
 2518. out-of-battery adj.
 2519. out-of-body adj.
 2520. out-of-bounds v.
 2521. out-of-door adj.
 2522. out-of-doors v. n.
 2523. out-of-print adj.
 2524. out-of-service adj.
 2525. out-of-state adj.
 2526. out-of-universe adj.
 2527. out-of-whack adj.
 2528. out-swinger n.
 2529. out-turn n.
 2530. out-winter v.
 2531. outa abbr.
 2532. outage n.
 2533. outargue v.
 2534. outback n.
 2535. outbalance v.
 2536. outbid v.
 2537. outboard adj. n.
 2538. outboard motor n.
 2539. outboast v.
 2540. outbound adj.
 2541. outbox n. v.
 2542. outbreak n.
 2543. outbuilding n.
 2544. outburst n.
 2545. outcanoevre v.
 2546. outcast n.
 2547. outcaste n.
 2548. outclass v.
 2549. outcome n.
 2550. outcrop n.
 2551. outcropping n.
 2552. outcross v. n.
 2553. outcry n.
 2554. outdaciousness n.
 2555. outdate adj.
 2556. outdated adj.
 2557. outdegree n.
 2558. outdent n.
 2559. outdistance v.
 2560. outdo v.
 2561. outdoor adj.
 2562. outdoor education n.
 2563. outdoors v. n.
 2564. outdoorsman n.
 2565. outdoorsy adj.
 2566. outdraw v.
 2567. outdrawn adj.
 2568. outdrink v.
 2569. outeat v.
 2570. outen prep. v.
 2571. outer adj. n.
 2572. outer ear n.
 2573. Outer Hebrides pn.
 2574. outer planet n.
 2575. outer space n.
 2576. outercourse n.
 2577. outermost adj.
 2578. outerwear n.
 2579. outface v.
 2580. outfall n.
 2581. outfield n.
 2582. outfielder n.
 2583. outfight v.
 2584. outfit n. v.
 2585. outfitter n.
 2586. outflank v.
 2587. outflow n.
 2588. outfox v.
 2589. outfoxing v.
 2590. outgallop v.
 2591. outgas v.
 2592. outgassing n.
 2593. outgeneral v.
 2594. outgo v. n.
 2595. outgoing adj.
 2596. outgrow v.
 2597. outgrowth n.
 2598. outguess v.
 2599. outgun v.
 2600. outharbour n.
 2601. outhit v.
 2602. outhouse n.
 2603. outie n.
 2604. outing n.
 2605. outlander n.
 2606. outlandish adj.
 2607. outlandishly v.
 2608. outlast v.
 2609. outlaw n. v.
 2610. outlaw country n.
 2611. outlawed adj.
 2612. outlawry n.
 2613. outlay n. v.
 2614. outlet n.
 2615. outlie v.
 2616. outlier n.
 2617. outline n. v.
 2618. outliner n.
 2619. outlive v.
 2620. outlook n.
 2621. outlying adj.
 2622. outlying field n. abbr.
 2623. outmaneuver v.
 2624. outmaneuvered adj.
 2625. outmanoeuvre v.
 2626. outmatch v.
 2627. outmoded adj.
 2628. outnumber v.
 2629. outpace v.
 2630. outpatient adj. n.
 2631. outperform v.
 2632. outplace v.
 2633. outplacement n.
 2634. outplant n.
 2635. outplay v.
 2636. outpoint v.
 2637. outport n.
 2638. outpost n.
 2639. outpour n. v.
 2640. outpouring n.
 2641. outpray v.
 2642. outproduce v.
 2643. output n. v.
 2644. output device n.
 2645. output rating n.
 2646. outrace v.
 2647. outrage n. v.
 2648. outrageous adj.
 2649. outrageously v.
 2650. outrank v.
 2651. outré adj.
 2652. outreach n. v.
 2653. Outremer pn.
 2654. outrider n.
 2655. outrigger n.
 2656. outrigger canoe n.
 2657. outright v. adj.
 2658. outrun v.
 2659. outrwear v.
 2660. outscore v.
 2661. outsell v.
 2662. outset n.
 2663. outshine v.
 2664. outshout v.
 2665. outside n. adj. v. prep.
 2666. Outside pn.
 2667. outside centre n.
 2668. outside edge n. v.
 2669. outside gross area n.
 2670. outside the box adj.
 2671. outside world idiom
 2672. outsider n.
 2673. outsize n. adj. v.
 2674. outsized adj.
 2675. outskirt n.
 2676. outskirts n.
 2677. outsmart v.
 2678. outsole n.
 2679. outsource v.
 2680. outsourced adj.
 2681. outspan v. n.
 2682. outspend v.
 2683. outspoken adj.
 2684. outspokenly v.
 2685. outspokenness n.
 2686. outspread adj.
 2687. outspring v.
 2688. outstanding adj.
 2689. outstandingly v.
 2690. outstare v.
 2691. outstation n.
 2692. outstay v.
 2693. outstretch v.
 2694. outstretched adj.
 2695. outstrip v.
 2696. outswing n. adj.
 2697. outswinger n.
 2698. outta phrase
 2699. outtake n.
 2700. outthink v.
 2701. outthrust n. v.
 2702. outvote v.
 2703. outwait v.
 2704. outward adj. v.
 2705. outwardly v.
 2706. outwards v.
 2707. outwash n.
 2708. outwear v.
 2709. outweigh v.
 2710. outwinter v.
 2711. outwit v.
 2712. outwith prep.
 2713. outwork v. n.
 2714. outworn adj.
 2715. ouvrierism n.
 2716. ouvrierist adj. n.
 2717. ouzel n.

  ov

 2718. oval n. adj.
 2719. Oval pn.
 2720. Oval Office pn.
 2721. ovalene n.
 2722. ovarian adj.
 2723. ovarian cyst n.
 2724. ovaritis n.
 2725. ovary n.
 2726. ovate adj.
 2727. oven glove n.
 2728. ovenbird n.
 2729. over a barrel adj.
 2730. over and above adj.
 2731. over and out int.
 2732. over and over v.
 2733. over and under n.
 2734. over here v.
 2735. over my dead body v.
 2736. over one's head adj.
 2737. over rate n.
 2738. over the counter v.
 2739. over the hill adj.
 2740. over the moon phrase
 2741. over the top adj. v.
 2742. over the transom phrase
 2743. over the wicket v.
 2744. over there v.
 2745. over to v.
 2746. over-egg v.
 2747. over-illumination n.
 2748. over-rated adj.
 2749. over-ridden v.
 2750. over-the-counter adj.
 2751. over-the-counter drug n.
 2752. over-under n.
 2753. overabundance n.
 2754. overabundant adj.
 2755. overachieve v.
 2756. overachiever n.
 2757. overact v.
 2758. overactivation n.
 2759. overactive adj.
 2760. overactor n.
 2761. overage n. adj.
 2762. overaggressive adj.
 2763. overall adj. v. n.
 2764. overalls n.
 2765. overambitious adj.
 2766. overanxious adj.
 2767. overarch v.
 2768. overarching adj.
 2769. overarm adj. v.
 2770. overattachment n.
 2771. overattentive adj.
 2772. overawe v.
 2773. overbalance v.
 2774. overbear v.
 2775. overbearing adj.
 2776. overbearingly v.
 2777. overbet n. v.
 2778. overbid v. n.
 2779. overbite n.
 2780. overblow v.
 2781. overblown adj.
 2782. overboard adj. prep.
 2783. overbold adj.
 2784. overbook v.
 2785. overbooked adj.
 2786. overbooking n.
 2787. overbore adj.
 2788. overbought adj.
 2789. overbridge n.
 2790. overbuild v.
 2791. overbuilder n.
 2792. overbuilt adj.
 2793. overburden n. v.
 2794. overburdened adj.
 2795. overbuy v.
 2796. overcall v. n.
 2797. overcapacity n.
 2798. overcapitalization n.
 2799. overcapitalize v.
 2800. overcard n.
 2801. overcareful adj.
 2802. overcast n. adj. v.
 2803. overcautious adj.
 2804. overcharge v.
 2805. overclock v.
 2806. overclocker n.
 2807. overcloud v.
 2808. overcoat n.
 2809. overcome v.
 2810. overcompensate v.
 2811. overcompensation n.
 2812. overcompensatory adj.
 2813. overconcentrated adj.
 2814. overconfidence n.
 2815. overconfident adj.
 2816. overconscientious adj.
 2817. overconsolidated adj.
 2818. overcook v.
 2819. overcooked adj.
 2820. overcooled adj.
 2821. overcooling n.
 2822. overcritical adj.
 2823. overcrow v.
 2824. overcrowd v.
 2825. overcrowded adj.
 2826. overcrowdedness n.
 2827. overcrowding n.
 2828. overdecorate v.
 2829. overdependent adj.
 2830. overdesigned adj.
 2831. overdetermined adj.
 2832. overdevelop v.
 2833. overdo v.
 2834. overdog n.
 2835. overdoor n.
 2836. overdraft n.
 2837. overdraught n.
 2838. overdraw v.
 2839. overdress v.
 2840. overdrink v.
 2841. overdrive n.
 2842. overdub v. n.
 2843. overdue adj.
 2844. overeager adj.
 2845. overeat v.
 2846. overeating n.
 2847. overemotional adj.
 2848. overemphasis n.
 2849. overemphasize v.
 2850. overenthusiastic adj.
 2851. overestimate v.
 2852. overestimation n.
 2853. overexcite v.
 2854. overexcited adj.
 2855. overexercise v.
 2856. overexert v.
 2857. overexertion n.
 2858. overexploit v.
 2859. overexploitation n.
 2860. overexpose v.
 2861. overexposed adj.
 2862. overexposure n.
 2863. overexpress v.
 2864. overexpressed adj.
 2865. overexpression n.
 2866. overextend v.
 2867. overextended adj.
 2868. overfall n. v.
 2869. overfamiliar adj.
 2870. overfamiliarity n.
 2871. overfamiliarly v.
 2872. overfed adj.
 2873. overfeed v.
 2874. overfill v.
 2875. overfish v.
 2876. overfishing n.
 2877. overflight n.
 2878. overflow n. v.
 2879. overfly v.
 2880. overfond adj.
 2881. overfull adj.
 2882. overfurnished adj.
 2883. overgarment n.
 2884. overgeneralize v.
 2885. overgenerous adj.
 2886. overglaze n.
 2887. overgraze v.
 2888. overgrazing n.
 2889. overgrow v.
 2890. overgrown adj.
 2891. overgrowth n.
 2892. overhand adj. v.
 2893. overhanded adj. v.
 2894. overhang v. n.
 2895. overhangs v.
 2896. overhasty adj.
 2897. overhaul n. v.
 2898. overhauls n.
 2899. overhead adj. n. v.
 2900. overhear v.
 2901. overheat v.
 2902. overheated adj.
 2903. overhype v.
 2904. overhyped adj.
 2905. overimaginative adj.
 2906. overindulge v.
 2907. overindulgence n.
 2908. overindulgent adj.
 2909. overintellectualize v.
 2910. overintellectualized adj.
 2911. overirrigation n.
 2912. overjoy v.
 2913. overjoyed adj.
 2914. overkill n. v.
 2915. overladen adj.
 2916. overland adj.
 2917. overlap v. n.
 2918. overlapping adj.
 2919. overlarge adj.
 2920. overlay v. n.
 2921. overleaf v.
 2922. overlie v.
 2923. overline n. v.
 2924. overling n.
 2925. overlive v.
 2926. overload v. n.
 2927. overloaded adj.
 2928. overlong adj.
 2929. overlook v.
 2930. overlooked adj.
 2931. overlord n.
 2932. overluxuriant adj.
 2933. overly v.
 2934. overlying adj.
 2935. overman n. v.
 2936. overmantel n.
 2937. overmaster v.
 2938. overmatch n.
 2939. overmodest adj.
 2940. overmoedig adj.
 2941. overmorrow v. n.
 2942. overmuch det.
 2943. overnice adj.
 2944. overnight v. adj. n.
 2945. overoptimism n.
 2946. overoptimistic adj.
 2947. overpaint v.
 2948. overpair n.
 2949. overparticular adj.
 2950. overpass n. v.
 2951. overpay v.
 2952. overpitch v.
 2953. overplanning n.
 2954. overplay v.
 2955. overpopulate v.
 2956. overpopulated adj.
 2957. overpopulation n.
 2958. overpotential n.
 2959. overpower v.
 2960. overpoweringly v.
 2961. overpraise v.
 2962. overprecise adj.
 2963. overpressure n. v.
 2964. overpressured adj.
 2965. overpressuring n.
 2966. overpressurization n.
 2967. overpressurize v.
 2968. overpressurized adj.
 2969. overprice v.
 2970. overpriced adj.
 2971. overprint n. v.
 2972. overproduce v.
 2973. overproduction n.
 2974. overproportion v.
 2975. overproportionate adj.
 2976. overproportioned adj.
 2977. overprotect v.
 2978. overprotective adj.
 2979. overqualified adj.
 2980. overrate v.
 2981. overrated adj.
 2982. overreach n. v.
 2983. overreact v.
 2984. overreaction n.
 2985. overrefine v.
 2986. overrefined adj.
 2987. overrepresentation n.
 2988. overrepresented adj.
 2989. override v. n.
 2990. overripe adj.
 2991. overrule v.
 2992. overrun v.
 2993. oversample n. v.
 2994. overseas adj. v.
 2995. overseas Chinese n.
 2996. oversee v.
 2997. overseer n.
 2998. oversell v.
 2999. oversensitive adj.
 3000. oversensitiveness n.
 3001. oversexed adj.
 3002. overshadow v.
 3003. overshadowed adj.
 3004. overshoe n.
 3005. overshoot n. v.
 3006. overshot adj.
 3007. oversight n.
 3008. oversimple adj.
 3009. oversimplification n.
 3010. oversimplified adj.
 3011. oversimplify v.
 3012. oversize adj.
 3013. oversized adj.
 3014. oversleep v.
 3015. oversold adj.
 3016. oversoul n.
 3017. overspecialization n.
 3018. overspecialize v.
 3019. overspecify v.
 3020. overspend v.
 3021. overspin n.
 3022. overspray n.
 3023. overspread v.
 3024. oversprinkle v.
 3025. oversquare adj.
 3026. overstage adj.
 3027. overstate v.
 3028. overstated adj.
 3029. overstatement n.
 3030. overstay v.
 3031. oversteer n. v.
 3032. overstep v.
 3033. overstimulate v.
 3034. overstimulation n.
 3035. overstock v. n.
 3036. overstrain v.
 3037. overstress v.
 3038. overstretch v.
 3039. overstrict adj.
 3040. overstride v.
 3041. overstrung adj.
 3042. overstuffed adj.
 3043. oversubscribe v.
 3044. oversubtle adj.
 3045. oversupply v. n.
 3046. oversuspicious adj.
 3047. overt adj.
 3048. overtake v.
 3049. overtax v.
 3050. overthink v.
 3051. overthrow v. n.
 3052. overthrowal n.
 3053. overthrust n.
 3054. overtime n.
 3055. overtire v.
 3056. overtired adj.
 3057. overtly v.
 3058. overtness n.
 3059. overtone n.
 3060. overtrain v.
 3061. overture n.
 3062. overturn v.
 3063. overuse v. n.
 3064. overused adj.
 3065. overvalue v.
 3066. overview n. v.
 3067. overvoltage n.
 3068. overweening adj. n.
 3069. overweight adj. n.
 3070. overwhelm v.
 3071. overwhelming v. adj.
 3072. overwhelmingly v.
 3073. overwinter v.
 3074. overwintering n.
 3075. overwork v. n.
 3076. overworked adj.
 3077. overworld n.
 3078. overworld map n.
 3079. overwrite v.
 3080. overwriter n.
 3081. overwrought adj.
 3082. overzealous adj.
 3083. ovibovine adj. n.
 3084. ovicide n.
 3085. Ovid pn.
 3086. oviduct n.
 3087. ovigerous adj.
 3088. oviparous adj.
 3089. oviposit v.
 3090. oviposition n.
 3091. ovipositor n.
 3092. ovipositors n.
 3093. ovo- prefix
 3094. ovo-viviparous adj.
 3095. ovoid adj. n.
 3096. OVS init.
 3097. ovulation n.
 3098. ovulatory adj.
 3099. ovulatory period n.
 3100. ovule n.

  ow

 3101. ow int.
 3102. OWA init.
 3103. Oware pn.
 3104. owe v.
 3105. Owen pn.
 3106. owest v.
 3107. OWI init.
 3108. owie int. n.
 3109. owing adj.
 3110. owing to prep.
 3111. owl n.
 3112. Owl pn.
 3113. owler n.
 3114. owlery n.
 3115. owlet n.
 3116. owlet moth n.
 3117. owling n.
 3118. owlish adj.
 3119. own v. det.
 3120. own goal n.
 3121. own up v.
 3122. ownage n.
 3123. owner n.
 3124. ownership n.
 3125. ownership equity n.
 3126. ownshack n.

  ox

 3127. ox n.
 3128. oxadiazine n.
 3129. oxadiazole n.
 3130. oxadiazon n.
 3131. oxal- prefix
 3132. oxalate n.
 3133. oxalic adj.
 3134. oxalic acid n.
 3135. oxalo- prefix
 3136. oxaloacetate n.
 3137. oxaloacetic acid n.
 3138. oxamic acid n.
 3139. oxanthrene n.
 3140. oxaphosphine n.
 3141. oxaphosphole n.
 3142. oxathiane n.
 3143. oxathiazole n.
 3144. oxathiine n.
 3145. oxathiolane n.
 3146. oxathiole n.
 3147. oxazaborolidine n.
 3148. oxazine n.
 3149. oxazole n.
 3150. oxazolidinedione n.
 3151. oxazoline n.
 3152. oxblood n. adj.
 3153. oxbow n.
 3154. oxbow lake n.
 3155. Oxbridge pn.
 3156. oxcart n.
 3157. oxepane n.
 3158. oxepin n.
 3159. oxepine n.
 3160. oxetane n.
 3161. oxetose n.
 3162. oxeye n.
 3163. oxeye daisy n.
 3164. Oxfam pn.
 3165. Oxford pn.
 3166. Oxford blue n. adj.
 3167. Oxford comma n.
 3168. Oxford English Dictionary pn.
 3169. Oxford secret n.
 3170. oxfords n.
 3171. Oxfordshire pn.
 3172. oxgang n.
 3173. oxic adj.
 3174. oxidable adj.
 3175. oxidane n.
 3176. oxidant n.
 3177. oxidase n.
 3178. oxidate v. n.
 3179. oxidation n.
 3180. oxidation number n.
 3181. oxidation state n.
 3182. oxidative adj.
 3183. oxidatively v.
 3184. oxidimetry n.
 3185. oxidizable adj.
 3186. oxidization n.
 3187. oxidize v.
 3188. oxidized adj.
 3189. oxidizer n.
 3190. oxidizing agent n.
 3191. oxidoreductase n.
 3192. oxilorphan n.
 3193. oxime n.
 3194. oximeter n.
 3195. oximoronically v.
 3196. oxindole n.
 3197. oxine n.
 3198. oxirane n.
 3199. oxirene n.
 3200. oxirose n.
 3201. oxo n.
 3202. oxo- prefix
 3203. oxoacetic adj.
 3204. oxoacid n.
 3205. oxobromide n.
 3206. oxocane n.
 3207. oxochloride n.
 3208. oxocine n.
 3209. oxofluoride n.
 3210. oxohalide n.
 3211. oxoiodide n.
 3212. oxole n.
 3213. oxometallate n.
 3214. Oxonian adj.
 3215. oxonine n.
 3216. oxonium n.
 3217. oxosilane n.
 3218. oxtail n.
 3219. oxter n.
 3220. oxtntomodulin n.
 3221. oxy n.
 3222. oxy- prefix
 3223. oxyacetylene n. adj.
 3224. oxyacetylene torch n.
 3225. oxyacid n.
 3226. oxyanion n.
 3227. oxyarc n.
 3228. oxycalcium adj.
 3229. oxycalcium light n.
 3230. oxycarbonate n.
 3231. oxychloride n.
 3232. oxycodone n.
 3233. OxyContin pn.
 3234. oxyethylene n.
 3235. oxyfluorfen n.
 3236. oxygen n.
 3237. oxygen bar n.
 3238. oxygen bottle n.
 3239. oxygen burning n.
 3240. oxygen cylinder n.
 3241. oxygen debt n.
 3242. oxygen deficit n.
 3243. oxygen demand n.
 3244. oxygen depletion n.
 3245. oxygen difluoride n.
 3246. oxygen fluoride n.
 3247. oxygen gas n.
 3248. oxygen lance n.
 3249. oxygen mask n.
 3250. oxygen pulse n.
 3251. oxygen stone n.
 3252. oxygen tank n.
 3253. oxygen tent n.
 3254. oxygen therapy n.
 3255. oxygen-16 n.
 3256. oxygen-17 n.
 3257. oxygen-18 n.
 3258. oxygenase n.
 3259. oxygenate v.
 3260. oxygenation n.
 3261. oxygenator n.
 3262. oxygenic adj.
 3263. oxygenise v.
 3264. oxygenize v.
 3265. oxygenless adj.
 3266. oxygenous adj.
 3267. oxyhaemoglobin n.
 3268. oxyhalide n.
 3269. oxyhemoglobin n.
 3270. oxyhydrogen adj.
 3271. oxyhydroxide n.
 3272. oxylinkage n.
 3273. oxylipin n.
 3274. oxylith n.
 3275. oxylium ion n.
 3276. oxylophyte n.
 3277. oxyluciferin n.
 3278. oxymel n.
 3279. oxymora n.
 3280. oxymoron n.
 3281. oxymoronic adj.
 3282. oxymorphone n.
 3283. oxyneolignan n.
 3284. oxyneolignane n.
 3285. oxynitride n.
 3286. oxypnictide n.
 3287. oxyproline n.
 3288. oxysterol n.
 3289. oxythiomolybdate n.
 3290. oxytocic adj.
 3291. oxytocin n.
 3292. oxytone adj. n.
 3293. oxytones n.

  oy

 3294. oy gevalt int.
 3295. oy vey int.
 3296. oyabun n.
 3297. oyakata n.
 3298. oyer n.
 3299. oyer and terminer n.
 3300. Oyrot Autonomous Oblast pn.
 3301. oyster n. adj.
 3302. oyster bed n.
 3303. oyster drill n.
 3304. oyster farm n.
 3305. oyster mushroom n.
 3306. oyster sauce n.
 3307. oystercatcher n.
 3308. oysterman n.

  oz

 3309. Oz pn.
 3310. Ozark pn.
 3311. ozeki n.
 3312. ozelot sword n.
 3313. ozocerite n.
 3314. ozonate v. n.
 3315. ozone hole n.
 3316. ozone layer n.
 3317. ozone-friendly adj.
 3318. ozonide n.
 3319. ozonization n.
 3320. ozonize v.
 3321. ozonizer n.
 3322. ozonolysis n.
 3323. ozumo n.