WikiWoordenboek:Controle woordafbreking

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Onderstaande overzichtjes tonen de resterende verschillen in woordafbreking, verkleiningswoorden en meervouden die ontstonden door de in het Wikiwoordenboek aanwezige informatie te vergelijken met een andere methode.
Links staat steeds de Wikiwoordenboek-waarde en rechts een alternatief.
(Als rechts niets staat is de waarde links een extra onbekende waarde)
Evidente fouten zijn door mij reeds uit het Wikiwoordenboek gehaald.
Mogelijk is de alternatieve waarde soms beter.
Wie zich geroepen voelt....

--Kvdrgeus (overleg) 12 feb 2014 13:32 (CET)

woordafbreking

abaxiaal aba·xi·aal abaxi·aal
Uitgevoerd Uitgevoerd[1]abrasie ab·ra·sie abra·sie
alien alien ali·en
aliens aliens ali·ens
ambiëren am·bi·ë·ren am·bi·eren, am·bië·ren
anafylaxie ana·fy·la·xie ana·fy·laxie
Symbol oppose vote.svg Tegen[2]anosmie an·os·mie anos·mie
archaïcum ar·cha·ïcum ar·cha·icum, ar·chaï·cum
Uitgevoerd Uitgevoerd archeologen ar·che·o·lo·gen ar·cheo·lo·gen
asfyxiëren asfyxi·eren as·fyxi·e·ren
asfyxiëren as·fyxië·ren as·fyxi·e·ren
asfyxiërend as·fyxi·erend as·fyxi·e·rend
asfyxiërend as·fyxië·rend as·fyxi·e·rend
asset-stripper asset·strip·per as·set·strip·per
Uitgevoerd Uitgevoerd atto- at·to at·to· >> at·to-
Uitgevoerd Uitgevoerd auto- au·to au·to· >> au·to-
azoöspermie a·zoö·sper·mie azo·o·sper·mie
bacteriëmie bac·te·rië·mie bac·te·ri·e·mie
Symbol oppose vote.svg Tegen balkanker bal·kan·ker balk·an·kerbal-kanker, balk-anker
beheerster be·heer·ster be·heers·ter
beheersters be·heer·sters be·heers·ters
cardiomyopathie car·dio·my·o·pa·thie car·dio·myo·pa·thie
cariës ca·riës ca·ri·es
clearance clear·an·ce clea·rance
cochleair co·chle·air coch·le·air
contraveniërend con·tra·ve·ni·erend con·tra·ve·ni·e·rend
contraveniërend con·tra·ve·nië·rend con·tra·ve·ni·e·rend
Neutraal Neutraal chocolaatje cho·co·la(a)·t cho·co·la·tjeopmaak
Uitgevoerd Uitgevoerd deca- de·ca·· de·ca· >> de·ca-
desoriënteerden des·oriën·teer·den des·ori·en·teer·den
desoriënterend desori·enterend des·ori·en·te·rend
desoriënterend des·oriën·te·rend des·ori·en·te·rend
Symbol oppose vote.svg Tegen detectiveserie de·tec·tive·se·rie de·tec·ti·ve·se·rieNederlandse/Engelse uitspraak
deterioratie de·te·rio·ra·tie de·te·ri·o·ra·tie
Uitgevoerd Uitgevoerd diabetespatiënt dia·be·tes·pa·ti·ent di·a·be·tes·pa·ti·ent
Symbol oppose vote.svg Tegen[3] diamagnetisch di·a·mag·ne·tisch dia·mag·ne·tisch
Uitgevoerd Uitgevoerd diatoniek dia·to·niek di·a·to·niek
Uitgevoerd Uitgevoerd donkerolijfgroen don·ker·o·lijf·groen don·ker·olijf·groen
drieënhalf drieën·half drie·en·half
Symbol oppose vote.svg Tegen duotone duo·to·ne duo·toneverbogen vorm van duotoon, niet Engels
eclips eclips eclips
echootjes echootjes echo·tjes
fanerozoïcum fa·ne·ro·zo·icum fa·ne·ro·zo·i·cum
fanerozoïcum fa·ne·ro·zoï·cum fa·ne·ro·zo·i·cum
Uitgevoerd Uitgevoerd femto- fem·to fem·to· >> fem·to-
fluoxetine fluo·xe·ti·ne flu·oxe·ti·ne
Frans-Polynesiër Frans·Po·ly·ne·si·er Frans·Po·ly·ne·siër
geëigend geëi·gend ge·ei·gend
geëlektrocuteerd geëlek·tro·cu·teerd ge·elek·tro·cu·teerd
geïdentificeerd geïden·ti·fi·ceerd ge·iden·ti·fi·ceerd
geïndexeerd geïn·dexeerd ge·in·dexeerd
geïntervenieerd geïn·ter·ve·ni·eerd ge·in·ter·ve·ni·eerd
Uitgevoerd Uitgevoerd heteromorfismes he·te·ro·morf·is·mes he·te·ro·mor·fis·mes
hoboïst ho·boïst ho·bo·ist
hyperemie hy·per·e·mie hy·pe·re·mie
icosaëder ico·sa·eder ico·sa·e·der
icosaëder ico·saë·der ico·sa·e·der
ichtyosis ich·ty·o·sis ich·tyo·sis
Indonesiërs In·do·ne·siërs In·do·ne·si·ers
infusoriën in·fu·so·riën in·fu·so·ri·en
inoculerend in·o·cu·le·rend in·ocu·le·rend
inoliën in·oliën
in·oliën
Uitgevoerd Uitgevoerd interfaces in·ter·faces in·ter·fa·ces
judoën ju·doën ju·do·en
Symbol oppose vote.svg Tegen kadetjes ka·de·tjes ka·det·jeskade, kadet
Symbol oppose vote.svg Tegen maatjes ma·tjes maat·jesma, maat
maïsgeel maïs·geel ma·is·geel
Symbol oppose vote.svg Tegen[3] mediatie me·di·a·tie me·dia·tie
Symbol oppose vote.svg Tegen[3] mediatief me·di·a·tief me·dia·tief
mediërend me·di·erend me·di·e·rend
mediërend me·dië·rend me·di·e·rend
Uitgevoerd Uitgevoerd meinedige mein·e·di·ge mein·edi·ge
metrorragie met·ror·ra·gie me·tror·ra·gie
Uitgevoerd Uitgevoerd miereneieren mie·ren·ei·eren mie·ren·ei·e·ren
Uitgevoerd Uitgevoerd miereneter mie·ren·e·ter mie·ren·eter
Symbol oppose vote.svg Tegen muloscholen mu·lo·scho·len mulo·scho·lenzie woordenlijst.org
Symbol oppose vote.svg Tegen muloschool mu·lo·school mulo·schoolzie woordenlijst.org
Uitgevoerd Uitgevoerd NASA NASA NA·SA
Uitgevoerd Uitgevoerd NAVO NAVO NA·VO
Uitgevoerd Uitgevoerd netwerkmanagement net·werk·man·age·ment net·werk·ma·nage·ment
niobium nio·bi·um ni·o·bi·um
niobiumatoom nio·bi·um·atoom ni·o·bi·um·atoom
niëllo niël·lo ni·el·lo
Oekraïner Oe·kraï·ner Oe·kra·iner
officials of·fi·cials of·fi·ci·als
Uitgevoerd Uitgevoerd olijfolie olijf·o·lie olijf·olie
onderwijscoördinator on·der·wijs·co·ör·di·na·tor on·der·wijs·co·or·di·na·tor
ongeëvenaard on·geëve·naard on·ge·eve·naard
Uitgevoerd Uitgevoerd pakezel pak·e·zel pak·ezel
panentheïsme pan·en·the·is·me pa·nen·the·is·me
paraboloïde parabolo·ide pa·ra·bo·lo·i·de
paraboloïde pa·ra·bo·loï·de pa·ra·bo·lo·i·de
Uitgevoerd Uitgevoerd paragnosten pa·rag·nos·ten pa·ra·gnos·ten
paranoïde parano·ide pa·ra·no·ide, pa·ra·noï·de
Uitgevoerd Uitgevoerd parenchym par·en·chym pa·ren·chymuitspraak is pá niet par?
Symbol oppose vote.svg Tegen parenteraal pa·ren·te·raal par·en·te·raaluitspraak is pá niet par?
Symbol oppose vote.svg Tegen parotitis pa·ro·ti·tis par·oti·tisuitspraak is pá niet par?
Uitgevoerd Uitgevoerd peroperatief per·o·pe·ra·tief per·ope·ra·tief
Symbol oppose vote.svg Tegen[4]piëzo-elektriciteit pi·ezo·elektriciteit pi·e·zo·elek·tri·ci·teit
Symbol oppose vote.svg Tegenpiëzo-elektriciteit pië·zo·elek·tri·ci·teit pi·e·zo·elek·tri·ci·teit
Symbol oppose vote.svg Tegen pootje po·tje poot·jepo, poot
Symbol oppose vote.svg Tegen pootjes po·tjes poot·jespo, poot
potentiële potenti·ele po·ten·ti·ele, po·ten·tië·le
poëzie poë·zie po·ezie, poë·zie
Symbol oppose vote.svg Tegen[5]praseodymium pra·seo·dy·mi·um pra·se·o·dy·mi·um
Symbol oppose vote.svg Tegen[5]praseodymiumatoom pra·seo·dy·mi·um·atoom pra·se·o·dy·mi·um·atoom
Uitgevoerd Uitgevoerd pre- pre pre· >> pre-
privilegiëren pri·vi·le·gi·e·ren pri·vi·le·gi·eren, pri·vi·le·gië·ren
prozaïsch pro·zaïsch pro·za·isch
Uitgevoerd Uitgevoerd pseudo- pseu·do pseu·do· >> pseu·do-
Uitgevoerd Uitgevoerd Puerto Rico Pu·er·to Ri·co Puer·to Ri·co
pyelitis pye·li·tis py·e·li·tis
pyodermie pyo·der·mie py·o·der·mie
quiëtisme qui·etisme qui·etis·me, quië·tis·me
Ambox blue question.svg Vraag quote quote quo·teklemtoonhomogram
Symbol oppose vote.svg TegenAmbox blue question.svg Vraag racemaat ra·ce·maat race·maatklemtoonhomogram?
Uitgevoerd Uitgevoerd radiologie ra·di·o·lo·gie ra·dio·lo·gie
roekoeën roe·koeën roe·koe·en
Uitgevoerd Uitgevoerd roodoranje rood·o·ran·je rood·oran·je
royaler roy·a·ler roy·al·er, ro·ya·ler
ruziën ruzi·en ru·zi·en
ruziën ru·ziën ru·zi·en
Uitgevoerd Uitgevoerd sandwiches sandwi·ches sand·wi·ches
sans-papiers sans·papiers sans·pa·piers
saturnaliën sa·tur·na·li·ën sa·tur·na·li·en
Uitgevoerd Uitgevoerd schalieolie scha·lie·o·lie scha·lie·olie
Uitgevoerd Uitgevoerd seksuologie sek·su·o·lo·gie sek·suo·lo·gie
shampooën shampoo·en sham·poo·en
shampooën sham·pooën sham·poo·en
Sierra Leone Sier·ra Le·o·ne Si·er·ra Le·o·ne
Sierra Leoner Sier·ra Leo·ner Si·er·ra Le·o·ner
Uitgevoerd Uitgevoerd sociatrie so·cia·trie so·ci·a·trie
sociëteit so·ci·ë·teit so·ci·eteit, so·cië·teit
soldeerstation sol·deer·sta·tion sol·deer·sta·ti·on
Uitgevoerd Uitgevoerd speelgoedoven speel·goed·o·ven speel·goed·oven
Uitgevoerd Uitgevoerd speelgoedovens speel·goed·o·vens speel·goed·ovens
Uitgevoerd Uitgevoerd speelgoedoventje speel·goed·o·ven·tje speel·goed·oven·tje
Uitgevoerd Uitgevoerd spiegeleieren spie·gel·ei·eren spie·gel·ei·e·ren
Ambox blue question.svg Vraag stadiums sta·di·ums sta·diumsFout in woordenlijst.org? Vergelijk terrariums etc.
Uitgevoerd Uitgevoerd stagediveden stage·di·ve·den stage·dive·den
steroïde stero·ide ste·ro·ide, ste·roï·de
steroïden stero·iden ste·ro·iden, ste·roï·den
Neutraal Neutraal stollingsgesteente stol·lings·ge·steen·te stol·lings·ge·steen·teopmaak
subsidiërend sub·si·die·rend sub·si·di·erend
subsidiëring subsidi·ering sub·si·di·ering, sub·si·dië·ring
Uitgevoerd Uitgevoerd suikeramandel sui·ker·a·man·del sui·ker·aman·del
tabaksmozaïekvirus ta·baks·mozaïek·vi·rus ta·baks·mo·za·iek·vi·rus
tatoeëren ta·toe·ë·ren ta·toe·eren, ta·toeë·ren
tatoeëringen ta·toeë·rin·gen ta·toe·erin·gen
Neutraal Neutraal taxi taxi· taxiopmaak
tekstlinguïstiek tekst·lin·guïs·tiek tekst·lin·gu·is·tiek
Uitgevoerd Uitgevoerd telefoneert te·le·fon·eert te·le·fo·neert
tetraëder te·tra·ëder te·tra·eder, te·traë·der
trans-Siberische trans··Si·be·ri·sche trans·Si·be·ri·sche
Tunesiër Tu·ne·si·er Tu·ne·siër
tweeënhalf tweeën·half twee·en·half
Symbol oppose vote.svg Tegen valkuil val·kuil valk·uilval-kuil, valk-uil
Symbol oppose vote.svg Tegen valkuilen val·kui·len valk·ui·lenval-kuil, valk-uil
verifiërend ve·ri·fi·erend ve·ri·fië·rend
verlijerend ver·lij·erend ver·lij·e·rend
versifiërend ver·si·fi·erend ver·si·fi·e·rend
versifiërend ver·si·fië·rend ver·si·fi·e·rend
Uitgevoerd Uitgevoerd[6]waterstoffluoriden wa·ter·stof·flu·ori·den wa·ter·stof·flu·o·ri·den
Uitgevoerd Uitgevoerd [6]waterstoffluorides wa·ter·stof·flu·ori·des wa·ter·stof·flu·o·ri·des
XQuery X·Que·ry XQue·ry
Neutraal Neutraal zirkoon zir·koon zir·koonopmaak

verkleiningswoorden

aangifte aangiftje Aangiftetje
actrice actriceje
Anita Anitaatje Anita'tje
Anna Annaatje Anna'tje
consulente consulentje Consulentetje
debutante debutantje Debutantetje
handvat handvaatje
la la'tje
meid meisje
optimiste optimistje Optimistetje
plenaire bijeenkomst plenaire bijeenkomstje Plenair bijeenkomstje
plenaire vergadering plenaire vergaderingetje Plenair vergaderingetje
plenaire zitting plenaire zittingje Plenair zittinkje
remonstrante remonstrantje Remonstrantetje
triplex triplextje Triplexje

meervouden

Nieuwe meervouden voor woorden die al meervouden hadden **

abrasie abrasies Abrasieën
adjuvans adjuvansen Adjuvantia
blok bloks
centurio centuriones
comparitie comparitiën
cryptofoon cryptofonen
cult cults Culten
Charlie Charlie's Charlies
diaspore diaspores
diepvries diepvriezen Diepvriezers
dom domkerken
drop drops
dwangmaatregel dwangmaatregels
economieleraar economieleraars
eindexamen eindexamina
elektrolyse elektrolysen
emulator emulatoren
eon eons Eonen
epicrisis epicrisissen
epiglottis epiglottes Epiglottissen
essence essencen
eufonium eufoniums
euroscepticus euroscepticussen
gekte gektes Gekten
Geldersman Geldersen Geldersmannen
hertz hertzen Hertz
huichelaar (huichelaren)
instrumentalis instrumentales Instrumentalissen
intron intronen
karton kartonnen
katalyse katalysen
keizerdom keizerdommen Keizerdoms
komedie komediën
kurkentrekkerregel kurkentrekkerregelen
laken arch. lakenen
lat lats
leraar BE: leraars LeraarsLeraren
linkerhandregel linkerhandregelen
lumen lumens Lumina
macron macronen
maisolie maisolies
mangel mangelen
marifoon marifonen
megafoon megafonen
nestor nestoren
nieuwjaarsreceptie nieuwjaarsreceptiën
olieschalie olieschaliën
ooggetuige ooggetuiges
pat paten
possessie possessiën
Prakrit Prakrits Prakritten
publiciteitsstunt publiciteitsstunten Publiciteitsstunts
quisling quislingen Quislings
rechterhandregel rechterhandregelen
sequentie sequentieën
som soms
spie spiezen
statisticus statisticussen
supinum supina Supinums
tandoor tandoors
tandtechnicus tandtechnicussen
ticket ticketten
zondagskleed zondagsklederen


Verwijzingen

  1. Analoog abra- wordt niet verdeeld in de woordenlijst
  2. geheel analoog aan anorgasmie in de lijst dat wel afgebroken wordt
  3. 3,0 3,1 3,2 Volgens mij alleen bij samenstellingen, afleidingen met het zelfstandig naamwoord "dia", "media" etc., bv "dia.voor.stel.ling", "me.dia.cir.cus"
  4. Bij afbreking elders blijft het trema gehandhaafd; geheel analoog aan de afbreking van piëta in de woordenlijst
  5. 5,0 5,1 Analoog aan neo- dat ook niet afgebroken wordt in de woordenlijst
  6. 6,0 6,1 conform de afbreking van fluoride in de lijst