Overleg:grondwet

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Naam/z.n.[bewerken]

Is het niet zo dat 'grondwet' ook een naam kan zijn? Dat zou verschil uitmaken voor de spelling aangezien een naam met een hoofdletter geschreven dient te worden. --Robbinski12 21 okt 2010 16:37 (CEST)

Hmm, goede vraag. Ik vermoed van niet omdat er meerdere grondwetten zijn, zowel van land tot land maar ook historisch. Dat ligt anders dan bijvoorbeeld bij een heilig boek, dat is namelijk uniek. Iets dat niet uniek is wordt iha als soortnaam met onderkast geschreven. Maar helemaal duidelijk is het mij ook niet. Jcwf 21 okt 2010 16:53 (CEST)

De tekst van hoofdstuk 1 van de grondwet in wikiformaat als hulpmiddel om alle nog niet ingevoerde woorden in het wikiwoordenboek in te voeren


hoofdstuk grondwet (volledige tekst) [[hoofdinhoud

]] [[ allen die zich in nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld discriminatie wegens godsdienst levensovertuiging politieke gezindheid ras geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ de wet regelt wie nederlander is [[ ]] [[ ]] [[ de wet regelt de toelating en de uitzetting van vreemdelingen [[ ]] [[ ]] [[ uitlevering kan slechts geschieden krachtens verdrag verdere voorschriften omtrent uitlevering worden bij de wet gegeven [[ ]] [[ ]] [[ ieder heeft het recht het land te verlaten behoudens in de gevallen bij de wet bepaald [[ ]] [[ alle]] nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar [[ ]] [[ iedere]] nederlander heeft gelijkelijk recht de leden van algemeen vertegenwoordigende organen te verkiezen alsmede tot lid van deze organen te worden verkozen behoudens bij de wet gestelde beperkingen en uitzonderingen [[ ]] [[ ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of in gemeenschap met anderen vrij te belijden behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet [[ ]] [[ ]] de wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden [[ ]] [[ ]] [[ ]] niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet [[ ]] [[ ]] de wet stelt regels omtrent radio en televisie er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio of televisieuitzending [[ ]] [[ ]] voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet de wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden [[ ]] [[ ]] de voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame [[ ]] [[ het]] recht tot vereniging wordt erkend bij de wet kan dit recht worden beperkt in het belang van de openbare orde [[ ]] [[ ]] [[ ]] het recht tot vergadering en betoging wordt erkend behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet [[ ]] [[ ]] de wet kan regels stellen ter bescherming van de gezondheid in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden [[ ]] [[0 ]] [[ ]] ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer [[ ]] [[ ]] [[ de]] wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens [[ ]] [[ ]] [[ de]] wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt alsmede op verbetering van zodanige gegevens [[ ]] [[ ieder]] heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ het]] binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen [[ ]] [[ ]] [[ voor]] het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist behoudens bij de wet gestelde uitzonderingen [[ ]] [[ ]] [[ aan]] de bewoner wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag van het binnentreden verstrekt indien het binnentreden in het belang van de nationale veiligheid of dat van de strafvordering heeft plaatsgevonden kan volgens bij de wet te stellen regels de verstrekking van het verslag worden uitgesteld in de bij de wet te bepalen gevallen kan de verstrekking achterwege worden gelaten indien het belang van de nationale veiligheid zich tegen verstrekking blijvend verzet [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ het]] briefgeheim is onschendbaar behalve in de gevallen bij de wet bepaald op last van de rechter [[ ]] [[ ]] [[ het]] telefoon en telegraafgeheim is onschendbaar behalve in de gevallen bij de wet bepaald door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen [[ ]] [[ ]] [[ ]] onteigening kan alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften [[ ]] [[ ]] [[ de]] schadeloosstelling behoeft niet vooraf verzekerd te zijn wanneer in geval van nood onverwijld onteigening geboden is [[ ]] [[ ]] [[ in]] de gevallen bij of krachtens de wet bepaald bestaat recht op schadeloosstelling of tegemoetkoming in de schade indien in het algemeen belang eigendom door het bevoegd gezag wordt vernietigd of onbruikbaar gemaakt of de uitoefening van het eigendomsrecht wordt beperkt [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ buiten]] de gevallen bij of krachtens de wet bepaald mag niemand zijn vrijheid worden ontnomen [[ ]] [[ ]] [[ hij]] aan wie anders dan op rechterlijk bevel zijn vrijheid is ontnomen kan aan de rechter zijn invrijheidstelling verzoeken hij wordt in dat geval door de rechter gehoord binnen een bij de wet te bepalen termijn de rechter gelast de onmiddellijke invrijheidstelling indien hij de vrijheidsontneming onrechtmatig oordeelt [[ ]] [[ ]] [[ de]] berechting van hem aan wie met het oog daarop zijn vrijheid is ontnomen vindt binnen een redelijke termijn plaats [[ ]] [[ ]] [[ hij]] aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen kan worden beperkt in de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrijheidsontneming verdraagt [[ ]] [[ geen]] feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling [[ ]] [[ niemand]] kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ ieder]] kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan [[ ]] [[ ]] [[ de]] wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen [[ ]] [[ ]] [[ ]] bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der overheid [[ ]] [[ ]] [[ de]] wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij alsmede omtrent medezeggenschap [[ ]] [[ ]] [[ het]] recht van iedere nederlander op vrije keuze van arbeid wordt erkend behoudens de beperkingen bij of krachtens de wet gesteld [[ ]] [[0 ]] [[ ]] [[ de]] bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid [[ ]] [[ ]] [[ de]] wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid [[ ]] [[ ]] [[ nederlanders]] hier te lande die niet in het bestaan kunnen voorzien hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege [[ ]] [[ de]] zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ de]] overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid [[ ]] [[ ]] bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid [[ ]] [[ ]] zij schept voorwaarden voor maatschappelijke en culturele ontplooiing en voor vrijetijdsbesteding [[ ]] [[ ]] [[ ]] [[ het]] onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regering [[ ]] [[ ]] [[ het]] geven van onderwijs is vrij behoudens het toezicht van de overheid en voor wat bij de wet aangewezen vormen van onderwijs betreft het onderzoek naar de bekwaamheid en de zedelijkheid van hen die onderwijs geven een en ander bij de wet te regelen [[ ]] [[ ]] [[ het]] openbaar onderwijs wordt met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging bij de wet geregeld [[ ]] [[ ]] [[ in]] elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen volgens bij de wet te stellen regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten mits tot het ontvangen van zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven al dan niet in een openbare school [[ ]] [[ ]] [[ de]] eisen van deugdelijkheid aan het geheel of ten dele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen worden bij de wet geregeld met inachtneming voor zover het bijzonder onderwijs betreft van de vrijheid van richting [[ ]] [[ ]] [[ deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd [[ ]] [[ ]] [[ het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd de wet stelt de voorwaarden vast waarop voor het bijzonder algemeen vormend middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs bijdragen uit de openbare kas worden verleend [[ ]] [[ ]] [[ de regering doet jaarlijks van de staat van het onderwijs verslag aan de staten generaal [[