Gebruiker:Kvdrgeus/wikip12

Uit WikiWoordenboek
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
quotum
enkelvoudquote[quo·te]
enkelvoudoverheidsschuldquote[over·heids·schuld·quote]??

meervoudadjunct-secretarissen-generaal[ad·junct-se·cre·ta·ris·sen-gene·raal]

wijbrieven door[brieven door]
julliebrieven door[brieven door]
zijbrieven door[brieven door]

wijbrieven over[brieven over]
julliebrieven over[brieven over]
zijbrieven over[brieven over]

wijbrieven rond[brieven rond]
julliebrieven rond[brieven rond]
zijbrieven rond[brieven rond]

enkelvoudchristen-zijn[christen-zijn]


verbogen stellende trapgewenste[ge·wens·te]
vergrotende trapgewenster[ge·wen·ster] ??waarom niet [ge·wens·ter]
verbogen vergrotende trapgewenstere[ge·wen·ste·re]idem

vergrotende trapgedeisder[ge·deisd·er]

ikhuurde onder[huur·de onder]
jij/uhuurde onder[huur·de onder]
hij/zij/hethuurde onder[huur·de onder]

verbogen vergrotende trapideeëlozere[idee·e·lo·ze·re]
overtreffende trapideeëloost[ideeë·loost]waaom hier niet[idee·e·loost]

meervoudkapitaalschaarstes[ka·pi·taal·schaars·tes]
meervoudkapitaalschaarsten[ka·pi·taal·schaar·sten]

ikkocht boven[kocht boven]
jij/ukocht boven[kocht boven]
hij/zij/hetkocht boven[kocht boven]
wijkochten boven[koch·ten bo·ven]

meervoudhaarden[haar·den]
meervoudkolenhaarden[ko·len·haard·en]

mannetjeseend
meervoudwaarden[waard·en]

meervoudakkoorden[ak·koor·den]
meervoudEG-akkoorden[EG-ak·koord·en]

stellende trapkoosjer[koo·sjer]
verbogen stellende trapkoosjere[koo·sje·re]
s-vormkoosjers[koos·jers]

enkelvoud verkleinvormligweitje[lig·wei·de·tje]
meervoud verkleinvormligweitjes[lig·wei·de·tjes]ikmaakte bewust[maak·te bewust]
jij/umaakte bewust[maak·te bewust]
hij/zij/hetmaakte bewust[maak·te bewust]
wijmaakten bewust[maak·ten be·wust]

enkelvoudstore[sto·re]maar:
enkelvoudmegastore[me·ga·store] (beter)

vergrotende traponbegonnener[on·be·gon·nen·er]
vergrotende traponbewezener[on·be·we·zen·er]
vergrotende traponvertogener[on·ver·to·gen·er]


verbogen stellende trapongewenste[on·ge·wens·te]
vergrotende trapongewenster[on·ge·wen·ster]

verbogen stellende traponvervalste[on·ver·vals·te]
vergrotende traponvervalster[on·ver·val·ster]

verbogen overtreffende traponorthodoxte[on·or·tho·doxte]
verbogen overtreffende traporthodoxte[or·tho·doxte]

verbogen stellende trapoversekste[over·seks·te]
vergrotende trapoversekster[over·sek·ster]

meervoud verkleinvormplukjes[pluuk·jes]

meervouddiensten[dien·sten]
meervoudpolitiediensten[po·li·tie·diens·ten]

vergrotende trapprivéer[pri·vé·ër]

meervoudbaarden[baar·den]
meervoudrozijnenbaarden[ro·zij·nen·baard·en]

hij/zij/hetshimmyde[shim·my·de]
wijshimmyden[shimmy·den]
jullieshimmyden[shimmy·den]
zijshimmyden[shimmy·den]

enkelvoudillustratie[il·lus·tra·tie]
ter illustratie
[ter il·lu·stra·tie]
enkelvoudzwart-witillustratie[zwart-wit·il·lu·stra·tie]

enkelvoudyoghurt[yo·ghurt]
enkelvoudyoghurtdrank[yog·hurt·drank]
enkelvoudyoghurtplant[yo·ghurt·plant]

enkelvoudaardappel[aard·ap·pel]
enkelvoud verkleinvormaardappelkroketje[aar·dap·pel·kro·ket·je]
meervoud verkleinvormaardappelkroketjes[aar·dap·pel·kro·ket·jes]

stellende trapbekocht[be·kocht]
verbogen vergrotende trapbekochte[be·koch·te]?? -> verbogen stellende trap

infinitief
destrueren[de·stru·e·ren]
tegenwoordige tijd
ikdestrueer[des·tru·eer](woordafbreking van infinitief)
wijdestrueren[de·stru·e·ren]
julliedestrueren[de·stru·e·ren]
zijdestrueren[de·stru·e·ren]
tegenwoordig deelwoord
destruerend[de·stru·e·rend]

infinitief
facebooken[fa·ce·boo·ken]
tegenwoordige tijd
ikfacebook[face·book]

stellende traphappeningachtig[hap·pe·ning·ach·tig]
verbogen stellende traphappeningachtige[hap·pen·ing·ach·ti·ge]


enkelvoudcoupé[cou·pé]
meervoudcoupés[cou·pés]maar:

enkelvoudpraatcoupé[praat·coupé]
meervoudpraatcoupés[praat·coupés]

meervoud verkleinvormveterhaakjes[ve·ter·haak·je]

enkelvoudvoois[voois]
enkelvoud verkleinvormvooisje[vooi·sje]

+-teken


het +-teken (o)
[+-te·ken]
zelfstandig naamwoord
enkelvoud[+-te·ken]
meervoud[+-te·kens]
Zie ook
plusteken

enkelvoud en meervoud zijn niet ingevuld